ការងារបន្ទាន់៧០ តំណែងសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៧០តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Senior Accountant (Up to $2,000)
 2. Store Manager ($1,000 – $1,200)
 3. HR & General Affair Manager ($1,000 – $2,000)
 4. Assistant Executive (Japanese N2) ($800 – $1,500)
 5. Brand Manager ($700 – $1,000)
 6. Corporate Planning Assistant Manager ($700 – $900)
 7. Assistant Manager (Up to $600)
 8. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 9. Deputy Finance Manager ($650 – $850)
 10. Japanese Interpreter/Translator ($650 – $750)
 11. Accounting Supervisor ($600 – $750)
 12. Fixed Asset Accountant ($500 – $750)
 13. Client Service Officer ($500 Up)
 14. Officer Leader (Japanese N2) ($400 – $800)
 15. Senior Accountant ($500 – $600)
 16. School Counselor ($450 – $650)
 17. Accountant ($450 Up)
 18. Customer Service Assistant ($400 – $500)
 19. Chinese Translator ($400 – $600)
 20. Compliance Officer ($400 Up)
 21. Phone Call Collector ($400 Up)
 22. Field Collector ($400 Up)
 23. Accounting & Finance Officer ($400 Up)
 24. Customer Relation Management Coordinator ($400 Up)
 25. Internal Auditor ($400 Up)
 26. Administrator/Accountant ($400 – $600)
 27. Japanese Teacher ($350 – $600)
 28. Customer Service Officer ($300 – $700)
 29. Accountant ($300 – $400)
 30. CEO Secretary ($300 – $500)
 31. Internal Auditor ($300 – $600)
 32. Accountant ($300 – $600)
 33. Japanese Teacher/Administrator ($300 Up)
 34. Accounting Assistant ($250 – $350)
 35. Administrative Assistant ($250 Up)
 36. HR Compliance & Administrator ($250 – $450)
 37. Import Manager ($1,000 Up)
 38. Ocean Freight Export Team Manager ($1,200 Up)
 39. Ocean Freight Export Team Assistant ($1,000 Up)
 40. Logistics Sales Officer ($300 – $700)
 41. Import Officer (Ocean Freight) ($500 – $1,000)
 42. Logistics Sales Supervisor ($500 – $600)
 43. Marketing Executive ($ Negotiable)
 44. Sales Associate ($ Negotiable)
 45. Marketing & Electrical Engineer ($ Negotiable)
 46. Sales Manager ($ negotiable)
 47. Marketing Manager ($1,500 – $2,000)
 48. Pre-Sales Engineer (Up to $1,500)
 49. Whole Sales Manager (Japanese N3) ($1,000 – $1,600)
 50. Corporate Sales of Bank ($800 – $1,500)
 51. Field Sales Executive ($700 – $1,000)
 52. Whole Sales Officer (Japanese N3) ($700 – $900)
 53. Marketing Assistant Manage (Tenant Management) ($500 – $700)
 54. Marketing Assistant Manager (Promotion Management) ($500 – $700)
 55. Senior Marketing Officer ($500 – $650)
 56. Deputy Store Manager (Sales Chief) ($450 – $700)
 57. Digital Marketing Supervisor ($400 – $500)
 58. Marketing Executive ($400 Up)
 59. Sales Showroom ($400 Up)
 60. Project Sales Officer ($300 – $500)
 61. Digital Marketing Officer ($300 – $500)
 62. Marketing Officer ($300 – $500)
 63. Social Media Marketing Executive ($300 – $500)
 64. Sales Officer (Birthday Event) ($300 – $500)
 65. Sales Executive ($300 – $400)
 66. Sales Representative ($250 Up)
 67. Sales Executive ($250 – $300)
 68. Sales Indoor ($200)
 69. Promoter (Sales) ($200 – $250)
 70. Sous Chef/Food Operation Assistant Manager ($500 – $700)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។