ក្រុមការងារយើងខ្ញុំតែងតែរៀបចំ​អត្ថបទការងារ​អោយបានឆាប់​តាមតែអាចធ្វើទៅបាន ដោយសង្ឈឹមថាអ្នកអាន​វុិបសាយរបស់ខេមអាប​ទាំងអស់គ្នា អាចទទួលបានពត៌មានការងារ​ទាន់ពេលវេលា នឹងងាយចាប់​បានឳកាសការងារល្អ ដឹងពីទីផ្សារការងារ សំរាប់មុខតំណែង និងជំនាញរបស់ខ្លួន។

អត្ថបទ​ និង ការងារ