ការងារ១៧តំណែង សំរាប់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនបាន

ការងារបន្ទាន់ទាំង១៧សំរាប់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុន ហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

 1. Administrator / Phnom Penh ($1,000 – $1,400)
 2. Japanese Translator / Koh Kong ($700)
 3. Japanese Translator, Medical Field / Phnom Penh ($600 – $1,000)
 4. Japanese Translator / Phnom Penh ($600 Up)
 5. Manager / Orphanage / Pursat ($600 – $1,500)
 6. Production Management Officer / PPSEZ, Phnom Penh ($500 – $1,000)
 7. Chinese Translator / PPSEZ, Phnom Penh ($500 – $1,300)
 8. Accounting & Administration Assistant / Phnom Penh ($500 – $700)
 9. Production Management Officer / Bavet ($500 – $700)
 10. Online Receptionist / Phnom Penh ($500 – $850)
 11. Japanese Translator / Bavet (400 – $1,000)
 12. Order Management Officer / Bavet ($400 – $600)
 13. Order Management Officer / Phnom Penh ($400 – $600)
 14. Student Recruiter / Phnom Penh ($300 – $600)
 15. Assistant to Japanese Manager / Phnom Penh ($300 – $600)
 16. Japanese Desk Teller / Phnom Penh ($300 – $700)
 17. Japanese Translator / Poi Pet ($300 – $600)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។