ការងារ២០តំណែង សំរាប់អ្នកចេះភាសាជប៉ុន

ការងារបន្ទាន់ទាំង២០សំរាប់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុន ហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

 1. Relationship Manager / Phnom Penh (Up to $1,500)
 2. Restaurant / Service Manager / Phnom Penh (Up to $1,200)
 3. Accounting / Administration Assistant / Phnom Penh (Up to $700)
 4. Hotel Management COO / Japan ($3,000-$5,000)
 5. Sales & Marketing Manager / Japan ($2,000-$3,300)
 6. Production Control Manager / Phnom Penh ($1,500 Up)
 7. Website System Operator / Japan ($1,200 Up)
 8. Assistant Administration Manager / Phnom Penh (Up to $1,200)
 9. Sales Officer / Phnom Penh ($700)
 10. Purchase/Appraisal Officer / Phnom Penh ($700)
 11. Japanese Translator / Koh Kong ($700)
 12. General Affair Officer / Japanese Translator / Phnom Penh ($700-$1,000)
 13. Manager / Pursat ($600-$1,500)
 14. Production Management Officer / Bavet ($500-$700)
 15. Japanese Translator / Phnom Penh ($500)
 16. Administrator / Phnom Penh ($450-$550)
 17. Student Recruiter / Phnom Penh ($400-$900)
 18. Order Taker / Bavet ($400-$600)
 19. Online Receptionist / Phnom Penh ($500-$700)
 20. Restaurant Staff / Phnom Penh ($250-$450)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១​ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។