ឱកាសការងារ ៣៥តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន ៣៥តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Channel Sales Specialist/Manager ($1,800 – $2,500)
 2. Business Development Manager ($1,500 – $2,000)
 3. Branch Manager / Japanese Speaking ($1,500 – $2,200)
 4. Back Office Administrator / Japanese Speaking ($1,500 – $2,000)
 5. System Maintenance / Development Engineer / Japanese Speaking ($1,000 – $2,000)
 6. Software Engineer ($1,000 – $2,500)
 7. Bridge Engineer / Japanese Speaking ($1,000 – $2,500)
 8. Finance & Accounting Executive ($500 – $1,000)
 9. Customs Clearance Operation Officer (Up to $1,000)
 10. Retail Assistant ($ Negotiable)
 11. Senior Litigation Management ($ Negotiable)
 12. Product Development Executive (Up to $800)
 13. Brand Marketing Executive (Up to $700)
 14. Ticketing Service Supervisor (Up to $800)
 15. Destination Operation Supervisor (Up to $800)
 16. Japanese Translator ($ Negotiable)
 17. Sushi Chef / Assistant Chef / Japanese Speaking) (Up to $1,000)
 18. Senior Tax & Accounting Officer ($800 – $1,200)
 19. Store Manager / Japanese Speaking ($750 Up)
 20. Accounting / HR Administration Generalist / Japanese Speaking ($700 – $1,500)
 21. Leasing Specialist ($700 – $1,000)
 22. Leasing Deputy Manager ($700 – $900)
 23. Marketing Engineer ($650 Up)
 24. Brand Development Assistant Manager / Manager ($600 – $1,200)
 25. Front Office Manager ($600 – $800)
 26. Export Officer / Chinese Speaking ($600 – $700)
 27. External Logistics Assistant Manager ($600 – $800)
 28. Export Officer ($500 – $600)
 29. Student Recruiting Leader / Japanese Speaking ($500 – $800)
 30. Japanese Teacher ($500 Up)
 31. Logistics Sales Assistant / Deputy Manager ($500 – $900)
 32. Customs Clearance Assistant Manager ($500 – $700)
 33. Leasing Assistant Manager ($500 – $700)
 34. Product Marketing Executive ($500 – $800)
 35. Operation Officer / Chinese Speaking ($500 – $800)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​ ៧៧៧​ ​២២១ ។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។