ឱកាសការងារបន្ទាន់ ៤៦តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន៥០តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

Japanese Speaking Position

 1. Branch Manager ($1,500 – $2,200)
 2. System Maintenance/Development Engineer ($1,000 – $2,000)
 3. Manager ($750 Up)
 4. Management Support Officer ($550 – $900)
 5. Japanese Translator ($500)
 6. HR / Administrator ($500 – $800)
 7. Driving Instructor ($350 Up)
 8. Order Management/Shipping Officer ($300 – $375)

Accounting/Administration

 1. Compliance Officer (Up to $700)
 2. Senior Finance Manager ($1,000 Up)
 3. Collection Manager ($800 – $1,200)
 4. Front Office Manager ($600 – $800)
 5. Finance & Accounting Executive ($500 – $1,000)
 6. Financial Reporter ($500 – $900)
 7. Securities Analyst ($500 – $550)
 8. Securities Associate ($500 – $550)
 9. Internal Auditor ($300 – $400)
 10. Accountant ($300 – $350)
 11. Internal Audit Assistant ($250 – $300)
 12. Receptionist/Front Office Staff ($250 – $400)

Sales & Marketing

 1. Sales Officer ($ Negotiable)
 2. Field Marketing Executive ($ Negotiable)
 3. Senior Digital Sales Officer ($ Negotiable)
 4. Product Development Executive (Up to $800)
 5. Channel Sales Specialist/Manager ($1,800 – $2,500)
 6. Business Development Manager ($1,500 – $2,000)
 7. Corporate Sales Manager ($1,500 – $1,600)
 8. Senior Research & Develop Manager ($1,000 Up)
 9. Sales & Marketing Manager ($1,000 Up)
 10. Senior Marketing Communicator ($1,000 Up)
 11. Logistics Sales Assistant Manager/ Deputy Manager / Chinese Speaking ($500 Up)
 12. Product Marketing Executive ($500 – $800)
 13. Marketing Officer ($400 Up)
 14. Sales Officer ($400 Up)
 15. Service Media Solution Executive ($400 Up)
 16. Sales Executive ($250 – $500)
 17. Sales Outdoor ($200 – $400)
 18. Sales Outdoor ($200 – $400)

Other

 1. B2B Purchaser ($600 – $1,000)
 2. Order Taker / Chinese Speaking ($400 – $600)
 3. Administrator/Visa Consultant / Chinese Speaking ($400 – $700)
 4. Purchasing & Production Control Officer ($300 – $500)
 5. Purchasing Assistant ($300 – $350)
 6. Electrician Maintenance ($300 – $550)
 7. Junior Graphic Designer ($250 – $300)
 8. Senior Architect ($ Negotiable)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​ ៧៧៧​ ​២២១ ។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​ ៧៧៧ ២២១ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។