ការងារ១៧តំណែង សំរាប់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនបាន

ការងារបន្ទាន់ទាំង១៧សំរាប់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុន ហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

 1. CAD Operation / Administration Officer (Up to $1,100)
 2. Japanese Translator (Up to $700)
 3. Management Support Officer /Back Office ($550 – $850)
 4. Japanese Translator / Administrator / HR ($1,800 – $2,000)
 5. Management Support Officer /Sales ($950 – $1,200)
 6. Sales Officer ($700)
 7. Purchase & Appraisal Officer ($700)
 8. Marketing Officer ($700)
 9. Japanese Translator ($600 – $800)
 10. Online Receptionist ($500 – $850)
 11. Production Management Officer ($500 – $700)
 12. Japanese Translator ($500 Up)
 13. Restaurant Manager ($500)
 14. General Business Officer ($500 Up)
 15. Order Management Officer ($400 – $600)
 16. Japanese Translator ($300 – $600)
 17. Desk Teller ($300 – $700)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។