ឱកាសការងារ៣២តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន៣២តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Sales Manager (Distributor Sales / Modern Trade)​ ($800 – $1,400)
 2. Product Manager / Japanese Speaking ($800 – $1,300)
 3. Quality Control Officer (Up to $1,500)
 4. Relationship Manager / Japanese Speaking (Up to $1,500)
 5. Operation Manager ($ Negotiable)
 6. Underwriting Manager / Chinese Speaking (Up to $1,800)
 7. Desk Officer / Chinese Speaking ($ Negotiable)
 8. Administration Specialist ($ Negotiable)
 9. Marketing Communicator ($ Negotiable)
 10. Production Control Manager / Japanese & Chinese Speaking ($1,500 Up)
 11. Marketing Officer / Chinese Native Speaking ($1,500 – $2,000)
 12. Corporate Sales Manager ($1,500 – $1,600)
 13. Senior Underwriting & Product Development Officer ($1,300 Up)
 14. Accounting Manager / Chinese or Korean Speaking ($1,000 – $1,500)
 15. CSR Manager / Chinese or Korean Speaking ($1,000 – $1,500)
 16. Senior Accounting & Tax Officer ($800 – $1,200)
 17. Sales Officer / Japanese Speaking ($700)
 18. Purchase & Appraisal Officer / Japanese Speaking ($700)
 19. Project Development Manager ($700 – $1,400)
 20. B2B Purchaser ($600 – $1,000)
 21. B2B Sales Officer ($600 – $800)
 22. Sales Officer ($500 – $700)
 23. Japanese Translator ($500)
 24. Japanese Translator / Teacher ($500 Up)
 25. Japanese & Chinese Translator ($500 – $1,500)
 26. HR Manager (Up to $1,000)
 27. Accounting Manager ($500 – $1,000)
 28. Front Office Supervisor ($500 Up)
 29. Assistant Manager ($500 – $777)
 30. Assistant Manager ($500 – $700)
 31. Product Marketing Executive ($500 – $800)
 32. Sales & Marketing Officer ($500 – $700)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​ ៧៧៧​ ​២២១ ។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​ ៧៧៧ ២២១ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។