ឱកាសការងារ២៦តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន២៦តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Production Line Manager ($2,300 – $2,500)
 2. Senior Marketing Officer ($2,000 – $3,000)
 3. Translator / HR / Administrator ($1,800 – $2,000)
 4. Accounting Manager ($1,500 – $3,000)
 5. General Manager ($1,500 – $2,500)
 6. Senior Manager – Customs Clearance ($1,300 – $2,000)
 7. Management Support Officer ($950 – $1,200)
 8. Business Development Manager ($900 – $1,500)
 9. System Management Engineer (Up to $1,500)
 10. Marketing Executive & CEO Secretary (Up to $1,200)
 11. Legal Compliance / General Manager (Up to $4,000)
 12. Country Manager ($ Negotiable)
 13. General Manager ($ Negotiable)
 14. Plantation Manager​ ($ Negotiable)
 15. Quality Control Officer (Up to $1,500)
 16. Production Manager ($ Negotiable)
 17. Project Sales ($800 – $1,200)
 18. Production Line Manager ($700 – $1,200)
 19. Network Implementation Engineer ($700 – $1,000)
 20. System Implementation Engineer ($700 – $1,000)
 21. Senior Accountant ($700 – $1,000)
 22. CCTV Sales (Channel Sales) ($700 – $1,400)
 23. Monitor/Storage Distribution Sales ($600 – $1,000)
 24. LED Sales Officer ($600 – $1,000)
 25. Assistant Executive ($600 – $800)
 26. Sales Executive ($500 – $1,500)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​ ៧៧៧​ ​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។