ឱកាសការងារពិសេសៗជាច្រើនតំណែង

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ជាច្រើនតំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។

Japanese Speaking Jobs

 1. Removal Customer Service Officer ($800 – $1,500)
 2. Japanese Translator ($600 – $800)
 3. Production Management Officer ($500 – $800)
 4. Japanese Translator ($500 – $1,000)
 5. HR/General Affair Officer ($500 Up)
 6. Sales Executive ($500 – $700)
 7. Order Management Officer ($400 – $700)
 8. Order Management Officer ($400 – $600)
 9. Production Management Officer ($400 – $450)
 10. Assistant General Manager ($380 – $400)
 11. Japanese Translation Coordinator ($300 – $600)
 12. Japanese Translator ($300 – $600)
 13. Japanese Teacher ($300 – $450)
 14. Therapist ($200 – $370)

Accounting/Finance/Tax

 1. Finance Assistant ($ Negotiable)
 2. Cashier ($ Negotiable)
 3. Senior Accountant ($ Negotiable)
 4. Tax Accounting Manager ($500 – $700)
 5. Senior Tax Accountant ($500 – $800)
 6. Phone Call Collector ($400 Up)
 7. Field Collector ($400 Up)
 8. Finance Officer ($350 – $450)
 9. Accountant ($350 – $500)
 10. Collection Officer ($300 – $380)
 11. Tax Assistant ($350 – $500)
 12. Accounting Assistant ($300 – $500)
 13. General Manager ($ Negotiable)
 14. Chief Finance Officer ($ Negotiable)
 15. Accounting Manager ($ Negotiable)

HR/Administration

 1. Senior Administrator ($ Negotiable)
 2. Secretary to CEO (Chinese Speaker) (Up to $1,000)
 3. Client Service Officer ($500 Up)
 4. Assistant General Manager ($400 – $450)
 5. Legal Officer/Assistant Manager ($350 – $850)
 6. General Affair Officer ($350 – $500)
 7. Registration Officer ($350 – $500)
 8. Student Recruiter/Administrator ($300 – $600)
 9. Governmental Affair Consultant ($280 – $500)
 10. Reporter ($220 – $300)
 11. Receptionist ($200 Up)
 12. Cashier ($200 – $300)
 13. General Affair Officer/IT Officer ($250 – $400)
 14. Reporter ($220 – $300)
 15. Recruitment & Training Development Officer ($ Negotiable)

Sales & Marketing

 1. Marketing Executive ($ Negotiable)
 2. Product Specialist ($ Negotiable)
 3. B2B Marketing Executive (Air-Con) ($700 – $1,400)
 4. Sales Officer (Chinese Speaker) ($600 – $800)
 5. Marketing Engineer ($600 – $1,200)
 6. Production Manager ($600 – $800)
 7. Sales Officer ($600 – $800)
 8. Sales Executive (Chinese Speaker) ($500 – $700)
 9. Sales Executive ($500 – $700)
 10. Trade Marketing Executive ($400 – $600)
 11. Marketing Officer ($400 Up)
 12. Sales Officer (Chinese Speaker) ($400 – $600)
 13. Sales Executive ($400 – $500)
 14. Marketing Executive ($350 – $500)
 15. Project Sales Engineer ($350 – $600)
 16. Route Sales Executive ($350 – $600)
 17. Sales Engineer ($350 – $600)
 18. Marketing Officer ($300 – $500)
 19. Merchant Sales Officer ($300 – $600)
 20. Consulting Sales Engineer ($300 – $600)
 21. Marketing Executive ($300 – $700)
 22. Marketing Officer ($300 – $500)
 23. Sales Man (X10) ($350 – $500)
 24. Sales Representative ($250 Up)
 25. Marketing Officer (Thai Speaker) ($230 – $350)
 26. Sales Officer ($230 – $350)
 27. ប្រធានលក់តំបន់ (ចចារ)
 28. ភ្នាក់ងារលក់ (១៥នាក់)
 29. ភ្នាក់ងារជំនាញទីផ្សារ (ចចារ)

Logistics

 1. Operation Manager ($1,000 – $1,500)
 2. Procurement Manager ($900 Up)
 3. Customs Clearance Officer ($500 – $1,000)
 4. Logistics Sales Officer (Chinese Speaker) ($450 – $550)
 5. External Logistics Officer ($ Negotiable)
 6. Senior Operation Officer ($400 – $600)
 7. Logistics Sales Officer ($400 – $550)

IT

 1. Head Of IT ($ Negotiable)
 2. IT Executive ($ Negotiable)
 3. ប្រធានគ្រប់គ្រងពត៌មានវិទ្យា ($ Negotiable)
 4. IT Executive ($350 – $600)