ការងារបន្ទាន់៥៦ តំណែងសម្រាប់ខែកញ្

ការងារបន្ទាន់៥៦ តំណែងសម្រាប់ខែកញ្ញា

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៥៦តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Deputy General Manager(Expat) (5,000-7,000$)
 2. Sales Manager (2,500-3,500$)
 3. Sales Manager (2,500-5,000$)
 4. General Manager (2,000-5,000$)
 5. Senior Digital Marketing Officer (1,200-2,000$)
 6. Software Engineer (1,200-2,000$)
 7. Tax Manager (1,200-1,800$)
 8. Senior Graphic Designer (1,000-1,200$)
 9. Pre-Sales Consultant (1,000-1,500$)
 10. Sales Solution Specialist/Manager (1,000-2,000$)
 11. China Desk Officer (1,000-2,000$)
 12. Deputy Collection Manager (1,000-1,500$)
 13. Site Surveyor/Manager (900-1,200$)
 14. Engineer Manager (Air Conditioner) (800-1,600$)
 15. B2B Sales Manager (800-1,500$)
 16. Safety Engineer (700-1,000$)
 17. Sales Solution Specialist (700-1,000$)
 18. Senior Accountant (700-900$)
 19. IT Helpdesk Support (700-1,000$)
 20. Sales (Chinese Speaker) (700-1,200$)
 21. Chinese Translator (600-800$)
 22. Fixed Asset Accountant (600-900$)
 23. Quality Control (500-700$)
 24. Sales & Marketing Officer (500-1,000$)
 25. Front-End Web Developer (500-800$)
 26. Unit Sales Manager (500-800$)
 27. Sales & Marketing Assistant Manager (500-600$)
 28. Graphic Designer (500-700$)
 29. Senior Sales/Supervisor (500-800$)
 30. Senior Tax Accountant (500-1,000$)
 31. Safety, Health and Environmental Officer (450-550$)
 32. HR Leader (400-500$)
 33. Medical Representative (400-700$)
 34. Chinese/Khmer Interpreter (400-600$)
 35. Senior Civil Engineer (400-700$)
 36. Video Production Assistant (400-800$)
 37. Planning/General Affairs/Secretary Executive (400-600$)
 38. Marketing Executive (400-700$)
 39. Air-Conditioner Design Engineer (400-700$)
 40. MALL Operation Assistant Manager (Safety Control) (400-500$)
 41. MALL Operation Assistant Manager (Facility Control) (400-500$)
 42. MALL Operation Assistant Manager (Fire Prevention Control) (400-500$)
 43. Network Engineer (Negotiable $)
 44. Technical Sales Engineer (300-600$)
 45. Sales Executive (200-500$)
 46. Sales Engineer Supervisor (Negotiable $)
 47. Sales Engineer (Negotiable $)
 48. Cooperate Sales Executive (Negotiable $)
 49. Senior Internal Auditor (Negotiable $)
 50. Finance Officer (Negotiable $)
 51. Marketing Coordinator (Negotiable $)
 52. Accountant Assistant (Chinese Speaker) (Negotiable $)
 53. Production Specialist (Chinese Speaker) (500-800$)
 54. Warehouse Specialist (Chinese Speaker) (500-800$)
 55. Accountant/Financial Controller (600-800$)
 56. Sales (300-400$)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។