ការងារបន្ទាន់ទាំង ២៣ សំរាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាលទូទៅ និង ២២ តំណែងសំរាប់ជំនាញផ្នែកទីផ្សារ និងលក់

ក្រុមហ៊ុនជាច្រេីនកំពុងស្វែងរកបុគ្គលិក​ ជាច្រេីននាក់ដេីម្បីចូលបំរេីការ។ ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ចំនួន ២៣ តំណែងទាក់ទងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យរដ្ឋបាលទូទៅ និង ២២ តំណែងសម្រាប់ជំនាញផ្នែកទីផ្សារលក់/ទីផ្សារ ។

បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី សូមចូលមើលការងារទាំង​ ៤៥​ ខាងក្រោមនេះ៖

23 positions for Accounting/Finance/Administrator

 1. Tax Manager (1,200-1,800$)
 2. Audit Manager (1,200-2,000$)
 3. Finance Supervisor (1,000-1,500$)
 4. Tax And Payment Supervisor (800-1,000$)
 5. Accountant (800-1,000$)
 6. Chief Finance & Accounting (600-1,200$)
 7. Fixed Assets Accountant (600-700$)
 8. Senior Accountant (600-1,000$)
 9. Senior Tax Accountant (500-1,000$)
 10. Accounting Supervisor (400-800$)
 11. Accountant (400-500$)
 12. Human Resource Leader (400-500$)
 13. Accountant & HR (400-550$)
 14. Accountant & Finance Officer (350-500$)
 15. Administrator (350-450$)
 16. Administrator (300-400$)
 17. Human Resource/General Affair Officer (300-350$)
 18. Administrator/Accountant (300-350$)
 19. Accountant (300-450$)
 20. Account Payable Officer (250-400$)
 21. Administrator/Nurse (250-500$)
 22. Administrator (250-320$)
 23. Operation Administrator (250-450$)

22 positions for Sales and Marketing

 1. Head Of Marketing/Marketing Manager (2,000-3,000$)
 2. Pre-Sales Consultant (1,000-1,500$)
 3. Sales Manager (1,000-1,500$)
 4. Sales Manager (1,000-1,500$)
 5. Digital Marketing Manager (1,000-1,500$)
 6. Sales & Marketing Manager (1,000-1,500$)
 7. Sales Solution Specialist (700-1,000$)
 8. B2B Sales Administrator (600-1,000$)
 9. Sales Manager (600-900$)
 10. Sales Specialist (500-700$)
 11. Sales & Marketing Assistant Manager/Promotion Management (500-600$)
 12. Sales & Marketing Assistant Manager/Tenant Management (500-600$)
 13. Marketing Department Manager (500-1,200$)
 14. Digital Marketing (500-1,000$)
 15. Senior Sale Supervisor (400-600$)
 16. Product Marketing Executive (400-1,000$)
 17. Account Coordinator (400-700$)
 18. Marketing Officer (400-600$)
 19. Sales Officer (300-500$)
 20. Sales Supervisor (300-500$)
 21. Sales Executive/Sale Engineer (250-500$)
 22. Sales Executive (200-500$)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១

សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។