ការងារបន្ទាន់៣៩ តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៣៩តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Quality Control Officer ($1,000 – $1,500)
 2. Chief Human Resource Officer ($2,000 – $3,000)
 3. Commercial Manager ($2,500 – $3,500)
 4. Designer ($1,000 – $1,500)
 5. Business Development Manager ($1,400 – $1,800)
 6. Logistics Operation Manager ($1,200 – $2,000)
 7. Business Development Manager ($1,000 – $2,000)
 8. Marketing Manager ($1,000 – $2,000)
 9. HR Manager ($1,000 – $1,200)
 10. Business Development Manager ($900 – $1,500)
 11. Tour Manager ($800 – $1,400)
 12. Sales Force Automation Supervisor ($800 – $1,000)
 13. IT/Administrator (Up to $700)
 14. Sales Team Assistant Manager ($700 – $1,200)
 15. Digital Marketing Executive ($700 – $1,200)
 16. Sales Officer (Chinese Speaker) ($600 – $800)
 17. Accountant ($600 – $800)
 18. Japanese Translator ($600 – $800)
 19. Restaurant/Service Manager (Japanese Speaker) ($600 – $1,000)
 20. Product Manager ($600 – $800)
 21. HR Manager ($500 – $800)
 22. School Administrator (Japanese N2) ($550 – $800)
 23. Warehouse Supervisor ($500 – $600)
 24. Sous Chef/Food Operation Assistant Manager ($500 – $800)
 25. Senior Restaurant Manager ($500 – $750)
 26. Purchasing Officer ($500 – $800)
 27. Senior Ticketing Officer ($500 – $700)
 28. Quality Assurance Officer (Chinese Speaker) ($500 – $1,000)
 29. Production Officer (Chinese Speaker) ($500 – $800)
 30. Production Engineer (Chinese Speaker) ($500 – $800)
 31. Customs Clearance Officer ($500 Up)
 32. Sales Executive (Chinese Speaker) ($500 – $700)
 33. Sales Executive (Japanese Speaker) ($500 – $700)
 34. Senior Sales Officer ($500 Up)
 35. Loan Collection Officer ($500 – $800)
 36. Tenant Leasing Assistant Manager ($500 – $700)
 37. Client Service Officer ($500 Up)
 38. System Administrator ($500 – $700)
 39. Digital Marketing Officer ($500 – $800)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។