ការងារបន្ទាន់សម្រាប់ខែមករាទាំង៥៥

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ៥៥តំណែង ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រូវការបន្ទាន់។ តំណែងទាំងអស់នេះភាគច្រើន សាកសមនឹងបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៌ការងារខ្លះៗពីមុនមកហើយ។ សូមចូលមើលការងារទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះ​ ៖

 1. General Manager​ ($1,500 – $2,500)
 2. Senior Customer Service Manager(Chinese Speaker) ($1,500 – $2,500)
 3. Deputy Manager ($1,200 – $1,500)
 4. Operation Supervisor (Expat) ($1,500 – $3,000)
 5. Branch Manager ($900 – $1,800)
 6. Assistant Sales Manager ($600 – $700)
 7. Sales Development Manager ($1,500 – $2,000)
 8. Sales Training and Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 9. Marketing Manager ($1,500 – $2,500)
 10. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 11. Digital Marketing Executive ($800 – $1,500)
 12. Key Account Executive ($800 – $1,200)
 13. Deputy IT Manager ($800 – $900)
 14. Sales/Freight forwarder ($700 – $800)
 15. Sales & Marketing Assistant Manager (Promotion Management) ($500 – $600)
 16. Sales & Marketing Assistant Manager (Tenant Management) ($500 – $600)
 17. Sales Supervisor ($500 – $900)
 18. Unit Sales Manager ($500 – $800)
 19. Sales Supervisor ($500 – $700)
 20. Sales Supervisor ($420 – Negotiable)
 21. Mall Operation Assistant Manager (Facility Control) ($400 – $600)
 22. Marketing Executive (Battery) ($400 – $700)
 23. Data Analysis Executive ($400 – $500)
 24. Legal Assistant ($400 – $700)
 25. Legal Advisor ($400 – $700)
 26. Sales and Marketing Supervisor ($350 – $500)
 27. Senior Sales ($350 – $500)
 28. Community & Social Media Officer ($300 – $400)
 29. General Business Officer ($250 – $500)
 30. Sales ($250 – $350)
 31. Fixed Asset Accountant ($600 – $900)
 32. Chinese Translator ($600 – $800)
 33. Accounting Supervisor ($600 – $1,000)
 34. Accounting/Finance Officer ($450 – $550)
 35. Accountant ($400 – $600)
 36. Chinese translator/Document Controller ($400 – $600)
 37. Order Management Officer(Chinese Speaker) ($400 – $600)
 38. Order Management Officer (Japanese Speaker) ($400 – $600)
 39. Personal Assistant to Partner ($400 – $700)
 40. Customer Service Officer ($300 – $400)
 41. HR Officer ($300 – $350)
 42. Accounting Assistant ($300 – $350)
 43. Operation Manual Officer ($250 – $350)
 44. Sous Chef ($400 – $500)
 45. Chef ($180 -$300)
 46. QC Supervisor ($2,000 – $2,500)
 47. Quantity Surveyor(Water Treatment Project) ($700 – $1,000)
 48. Senior Site Safety ($500 – $700)
 49. Senior Mechanical Engineer ($500 – $700)
 50. Site Supervisor ($500 – $600)
 51. CAD Operator ($400 – $800)
 52. Pipe Design Engineer ($400 – $600)
 53. Water Treatment Engineer ($400 – $600)
 54. Engineer Assistant ($500 – $600)
 55. Operation & Maintenance Engineer ($400 – $600)

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។