ការងារបន្ទាន់សម្រាប់ខែមិថុនាទាំង៦៥

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន65តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។

 1. HR Manager ($1,000 – $1,700)
 2. Operation Manager (Up to $1,500)
 3. General Accountant ($ Negotiable)
 4. HR Manager ($1,500 – $2,500)
 5. General Manager (Tax & Accounting Specialist) ($1,200 – $2,000)
 6. Restaurant Manager ($1,000 – $1,200)
 7. Senior Accountant ($800 – $1,000)
 8. Senior Accountant/Tax Consultant ($650 – $1,000)
 9. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 10. Accountant ($400 – $600)
 11. Senior Accountant ($400 – $700)
 12. Accountant ($400 – $650)
 13. Japanese Translator/Administrator ($400 – $550)
 14. Japanese Teacher ($300 – $330)
 15. Accountant ($300 – $400)
 16. Administrative Executive ($300 – $400)
 17. Japanese Translator ($300 – $400)
 18. Accountant ($300 – $400)
 19. HR Officer ($300 – $400)
 20. General Affair Officer ($300 – $400)
 21. Accountant ($250 – $320)
 22. Head of Marketing and Communications ($1,500 – $3,000)
 23. Sales & Marketing Manager ($1,000 – $1,500)
 24. Sales Officer ($1,000 – $1,300)
 25. Project Sales Officer ($1,000 – $1,500)
 26. Digital Marketing Executive ($800 – $1,500)
 27. Installment Manager (ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបង់រំលស់) (Up to $700)
 28. Sales Executive ($700 – $900)
 29. Key Account Management Executive ($550 – $750)
 30. Field Marketing Executive ($400 – $1,000)
 31. Project Sales Officer ($400 – $600)
 32. Sales Administrator ($350 – $500)
 33. Sales Officer ($250 – $300)
 34. Purchasing Administrator ($1,000 – $1,200)
 35. Senior Purchaser ($800 – $2,000)
 36. Senior Procurement & Logistic Officer ($600 – $850)
 37. Customer Service Officer ($500 – $1,000)
 38. Deputy Store Manager (Administrator Chief) ($450 – $700)
 39. Customer Service Staff (Air Freight) ($450 – $550)
 40. Shipping Officer ($400 – $700)
 41. Customer Service Assistant ($400 – $500)
 42. Chinese/Khmer Interpreter ($400 – $600)
 43. Senior Store Administrator ($350 – $500)
 44. Documentations Officer (Clearance) ($350 – $450)
 45. Logistics Sales Officer ($300 – $500)
 46. Production Line Manager (Chinese Native Speaker) ($2,300 – $2,500)
 47. Production Line Manager ($700 – $1,200)
 48. Product Manager ($600 – $800)
 49. Sous Chef/Food Operation Assistant Manager ($500 – $700)
 50. Assistant Certifier – Textile Certifications ($500 Up)
 51. Production Management Officer ($350 – $550)
 52. Construction Manager ($1,500 – $3,000)
 53. IT Security Manager (Up to $2,500)
 54. Software Engineer ($900 – $1,200)
 55. IT Officer ($450 – $650)
 56. System Developer Executive ($400 – $600)
 57. Junior Web Developer ($250 – $350)
 58. Web Developer ($ Negotiable)
 59. Android Developer ($ Negotiable)
 60. IOS Developer ($ Negotiable)
 61. Senior Graphic Designer/Video Creator ($400 – $700)
 62. Graphic Designer ($350 – $400)
 63. Legal Advisor ($ Negotiable)
 64. ជំនួយការអនុប្រធានគ្រប់គ្រង ($350 Up)

 65. ជាងអគ្គិសនី ($360 Up)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។