ការងារបន្ទាន់ៗសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Chief Financial Officer​ ($1,000 – $1,500)
 2. Store Manager ($700 – $800)
 3. Brand Manager ($700 – $1,000)
 4. Assistant Manager (Up to $600)
 5. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 6. Senior Accountant ($500 – $600)
 7. HR Supervisor ($400 – $500)
 8. Revenue Collection Officer ($300 – $400)
 9. Accountant ($300 – $400)
 10. Accountant ($250 – $500)
 11. Sales Consultant ($ Negotiable)
 12. Marketing Executive ($ Negotiable)
 13. Sales Manager ($ Negotiable)
 14. Sales Executive ($ Negotiable)
 15. Marketing & Electrical Engineer ($ Negotiable)
 16. Marketing Manager ($1,500 – $2,000)
 17. Field Sales Executive ($700 – $1,000)
 18. Sales Manager ($500 – $1,000)
 19. Sales Showroom ($400 Up)
 20. Senior Store Sales Officer ($350 – $500)
 21. Sales Officer ($300 – $400)
 22. Sales Manager (Birthday Event) (Up to $1,000)
 23. Social Media Marketing Executive ($300 – $500)
 24. Sales Executive ($250 – $300)
 25. Store Sales Officer ($250 – $350)
 26. Promoter (Sales) ($200 – $250)
 27. Sales/Receptionist ($150 – $250)
 28. Auditor (Forestry, Environmental Services & Sustainability) ($600 – $800)
 29. Administration Assistant (Textile Certifications) ($500 – $600)
 30. Project Manager ($1,500 – $2,000)
 31. Pre-Sales Engineer ($1,000 – $1,500)
 32. IT Officer ($300 – $350)
 33. Quality Control Officer ($1,000 – $1,500)
 34. Architect Supervisor/Manager ($700 – $1,000)
 35. Architect ($400 – $600)
 36. Graphic Designer ($350 – $500)
 37. Safety Officer ($500 – $700)
 38. Customer Service Assistant ($400 – $500)
 39. Cashier ($250 – $350)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។