ការងារបន្ទាន់សម្រាប់ខែធ្នូទាំង៤០តំណែង

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ៤០តំណែង ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រូវការបន្ទាន់។ តំណែងទាំងអស់នេះភាគច្រើន សាកសមនឹងបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៌ការងារខ្លះៗពីមុនមកហើយ។ សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

 1. Deputy Chief Operating Officer ($2,000 – $2,500)
 2. General Manager ($2,000 – $5,000)
 3. Brand Manager ($2,000 – $3,000)
 4. General Manager ($1,500 – $2,500)
 5. General Manager ($1,500 – $2,500)
 6. Operation Supervisor ($1,500 – $3,000)
 7. Logistics Operation Manager ($1,200 – $2,000)
 8. Branch Manager ($900 – $1,800)
 9. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 10. Assistant Manager ($500 – $700)
 11. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 12. Fixed Asset Accountant ($600 – $900)
 13. Accounting/Finance Officer ($450 – $550)
 14. Tax Executive ($400 – $500)
 15. Personal Assistant to Partner ($400 – $700)
 16. Accountant ($400 – $600)
 17. Chinese translator/Document Controller ($400 – $600)
 18. Accountant ($400 – $800)
 19. Customer Service/Receptionist ($300 – $600)
 20. Administrator/Japanese Teacher Assistant ($300 – $400)
 21. Sales Development Manager ($1,500 – $2,000)
 22. Sales Training and Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 23. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 24. Assistant Marketing/Marketing Manager ($500 – $1,000)
 25. Unit Sales Manager ($500 – $800)
 26. Sales Supervisor ($500 – $700)
 27. Sales & Marketing Assistant Manager (Promotion Management) ($500 – $600)
 28. Sales & Marketing Assistant Manager (Tenant Management) ($500 – $600)
 29. Sales ($400 – $1,000)
 30. Marketing Executive (Battery) ($400 – $700)
 31. Senior Sales ($350 – $500)
 32. Sales and Marketing Supervisor ($350 – $500)
 33. Sales Admin (Chinese Speaker) ($350 – $500)
 34. Sales ($300 – $800)
 35. Sales ($250 – $350)
 36. Project Manager (Japanese N2) ($1,500 – $2,000)
 37. Quantity Surveyor(Water Treatment) ($700 – $1,000)
 38. Senior Site Safety ($500 – $900)
 39. Senior Mechanical Engineer ($500 – $700)
 40. Site Supervisor ($300 – $400)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។