៤០ការងារបន្ទាន់ទាំងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន៤០តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Senior Customer Service Manager​ (Chinese Speaker) ($1,500 – $2,500)
 2. Accounting Manager ($800 – $1,100$)
 3. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 4. Accounting Supervisor ($600 – $1,000)
 5. Internal Audit Supervisor ($600 – $800)
 6. Japanese Translator ($500 – $600)
 7. Store Planner ($500 – $600)
 8. Legal Assistant ($400 – $700)
 9. Legal Advisor ($400 – $700)
 10. Marketing Manager ($1,500 – $2,500)
 11. Sales Development Manager ($1,500 – $2,000)
 12. Sales Training and Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 13. Deputy Manager (Improvement and Audit) ($1,200 – $1,500)
 14. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 15. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 16. Digital Marketing Manager ($800 – $1,700)
 17. Key Account Executive ($800 – $1,200)
 18. Digital Marketing Executive ($800 – $1,500)
 19. Marketing Manager ($700 – $1,000)
 20. Sales Supervisor ($500 – $700)
 21. Sales Supervisor ($420 – Negotiable)
 22. Marketing Executive ($400 – $600)
 23. Sales Executive ($400 – $600)
 24. Senior Business Development Officer ($400 – $600)
 25. Sales Representative ($400 – $600)
 26. Digital Marketing Officer ($400 – $600)
 27. After Senior Sales (Automotive Service) ($400 – $700)
 28. Senior Software Developer ($1,000 – $1,500)
 29. Automation Executive ($800 – $1,000)
 30. Junior Software Developer ($500 – $800)
 31. Senior Graphic Designer ($400 – $700)
 32. QC Supervisor (Taiwanese) ($2,000 – $2,500)
 33. Service Supervisor ($600 – $800)
 34. Food Safety Auditor ($500 – $600)
 35. Assistant Certifier – Textile Certifications ($500 – $600)
 36. Sales Manager ($ Negotiable)
 37. Branch Manager ($870 – $Negotiable)
 38. Japanese Teacher ($Negotiable – $450)
 39. Dormitory Management and Marketing Officer ($Negotiable – $400)
 40. Sales Consultant ($Negotiable)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។