៣៥តំណែងកំពុងរើសបន្ទាន់ សំរាប់អ្នកមានបទពិសោធន៌ការងារ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ៣៥តំណែង ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រូវការបន្ទាន់។ តំណែងទាំងអស់នេះភាគច្រើន សាកសមនឹងបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៌ការងារខ្លះៗពីមុនមកហើយ។ សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

 1. Brand Manager ($2,000 – $3,000)
 2. Sales Development Manager ($1,500 – $2,000)
 3. Sales Training and Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 4. Branch Manager ($900 – $1,800)
 5. Plastic Surgery for operation Doctor ($Negotiable)
 6. Nurse ($Negotiable)
 7. Restaurant Manager ($Negotiable)
 8. Digital Marketing Executive ($700 – $1,200)
 9. Freight Forwarder/Sales ($700 – $800)
 10. Finance/Accountant ($650 – $800)
 11. Senior HR Officer ($600 – $1,000)
 12. Sales & Marketing Assistant Manager (Tenant Management) ($500 – $600)
 13. Sales ($500- $800)
 14. Tax Executive ($400 – $500)
 15. HR Officer ($400 – $600)
 16. Project Sales Engineer ($400 – $600)
 17. Service Engineer ($400 – $600)
 18. Quality Control Supervisor(Japanese N3) ($400 – $600)
 19. Engineer ($400 – $500)
 20. Interior Designer ($400 – $700)
 21. Interior Designer ($350 – $450)
 22. Site Supervisor ($300 – $400)
 23. Practice Group Team Assistant ($250 – $350)
 24. Junior Accounting Consultant ($250 – $550)
 25. Sales ($250 – $350)
 26. Stock Controller ($250 – $300)
 27. Site Safety ($250 – $350)
 28. Factory Administrator ($250 – $350)
 29. Sales Engineer ($250 – $300)
 30. Sales Assistant ($250 – $350)
 31. Sales Admin ($200 – $350)
 32. Korean translator ($Negotiable) 
 33. Kitchen/Pizza Leaders ($Negotiable)
 34. Chefs/Sous Chefs ($Negotiable)
 35. Waitress/Bartender ($Negotiable)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។