ការងារបន្ទាន់ទាំង៣៥តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន35តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Chairman Assistant(Chinese Native) ($5,000 – $6,000)
 2. General Manager(Chinese Native) ($4,000 – $6,000)
 3. Business Development Manager ($2,000 – $4,000)
 4. Operation & Project Manager ($2,000 – $3,000)
 5. Brand Manager ($2,000 – $3,000)
 6. Area Sales Manager ($2,000 – $2,500)
 7. General Manager ($1,500 – $2,500)
 8. General Manager ($1,500 – $2,500)
 9. Marketing Manager ($1,500 – $2,500)
 10. General Manager(Japanese Speaker) ($1,500 – $2,000)
 11. General Manager/Business Developer ($1,500 – $2,000)
 12. Sales Development Manager ($1,500 – $2,000)
 13. Sales Training and Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 14. Distributor Development Manager ($1,500 – $2,000)
 15. Deputy Manager, Improvement and Audit ($1,200 – $1,500)
 16. Logistics Operation Manager ($1,200 – $2,000)
 17. Chief Legal & Compliance Officer ($1,000 – $1,500)
 18. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 19. Graphic Designer ($1,000 – $1,200)
 20. Head of Sales and Marketing ($800 – $1,200)
 21. Digital Marketing Manager ($800 – $1,700)
 22. Translator (Vietnamese & Chinese) ($800 – $1,000)
 23. Brand Marketing, Administration Supervisor ($800 – $1,000)
 24. Automation Executive ($800 – $1,000)
 25. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 26. Indoor Golf Manager / Deputy Manager ($700 – $1,500)
 27. Pattern Maker(Chinese Speaker) ($700 – $1,500)
 28. Freight forwarder/Sales ($700 – $800)
 29. Senior Tax & Accounting Associate ($650 – $850)
 30. Deputy Chief Operating Officer ($600 – $1,200)
 31. HRBP Manager ($600 – $1,200)
 32. Senior Accountant (Chinese/Japanese Speaker) ($500 – $1,000)
 33. Unit Sales Manager ($500 – $800)
 34. Sales and Marketing Supervisor ($350 – $500)
 35. Kitchen / Pizza Leader ($ Negotiable)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។