ការងារបន្ទាន់ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ(Sales & Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ​ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ទាំង៣១តំណែង ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ ការងារទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ អាចជាឳកាសរបស់អ្នក៖

 1. Head of Sales Operations ($2,000 – $3,500)
 2. Marketing Manager ($1,500 – $2,500)
 3. Sales Training & Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 4. Sales Development Manager ($1,500 – $2,000)
 5. Sales & Marketing Manager ($1,000 – $2,000)
 6. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 7. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 8. Sales & Marketing Manager ($1,000 – $1,500)
 9. Sales Manager ($700 – $1,000)
 10. Assistant Sales Manager ($600 – $700)
 11. Assistant Marketing / Marketing Manager ($500 – $1,000)
 12. Sales Supervisor ($500 – $900)
 13. Unit Sales Manager ($500 – $800)
 14. Sales Supervisor ($500 – $700)
 15. Sales & Marketing Assistant Manager (Promotion Management) ($500 – $600)
 16. Sales & Marketing Assistant Manager (Tenant Management) ($500 – $600)
 17. Sales Supervisor ($500 – $600)
 18. Marketing executive (Battery) ($400 – $700)
 19. Sales Executive ($400 – $600)
 20. Project Sales (Chinese Speaker) ($400 – $600)
 21. Sales (Chinese Speaker) ($350 – $1,000)
 22. Senior Sales ($350 – $500)
 23. Sales and Marketing Supervisor ($350 – $500)
 24. Sales Administrator (Chinese Speaker) ($350 – $500)
 25. Sales ($300 – $500)
 26. Sales ($300 – $600)
 27. Marketing Executive ($300 – $450)
 28. Sales ($250 – $350)
 29. Sales Administrator ($250 – $350)
 30. Sales Indoor (Part-time) ($130 – $150)
 31. Dealer Sales ($220 – $300)

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។