ការងារ២៦តំណែង​ ក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន២៦តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Compliance Manager ($ Negotiable)
 2. Commercial Manager ($2,500 – $3,000)
 3. Finance Manager ($1,200 – $1,500)
 4. Business Development Manager ($1,000 – $2,000)
 5. Marketing Manager ($1,000 – $2,000)
 6. HR Manager ($1,000 – $1,200)
 7. Internal Audit Manager ($1,000 – $1,500)
 8. Operation Manager ($1,000 – $1,500)
 9. Designer ($1,000 – $1,500)
 10. Textile Auditor ($900 – $1,100)
 11. Tour Manager ($800 – $1,400)
 12. Marketing Assistant Manager ($800 – $1,400)
 13. Sales Force Automation Supervisor ($800 – $1,000)
 14. Professional Data Analyst ($700 – $900)
 15. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 16. Front Office Manager ($600 Up)
 17. Store Manager ($600 – $900)
 18. Auditor | Agriculture & Sustainability ($600 – $800)
 19. Accountant ($600 – $800)
 20. General Business Officer ($500 Up)
 21. Client Service Officer ($500 Up)
 22. System Administrator ($500 – $700)
 23. Assistant Store Manager ($500)
 24. Quality Assurance Officer (Chinese Speaker) ($500 – $1,000)
 25. Production Officer (Chinese Speaker) ($500 – $800)
 26. Production Engineer ($500 – $800)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។