ឱកាសការងារខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាលទូទៅ ទាំង២៣តំណែង

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ទាក់ទងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីទាក់ទងនឹងផ្នែកកនេះ សូមចូលមើលការងារទាំង២៣តំណែងខាងក្រោមនេះ៖

 1. Accounting and Finance General Manager​ (2,400-4,000$)
 2. Tax Manager (1,200-1,800$)
 3. Finance Supervisor (1,000-1,500$)
 4. Tax and Payment Supervisor​ (800-1,000$)
 5. Senior Accountant (700-900$)
 6. Chief Finance and Accountant (600-1,200$)
 7. Senior Accountant (600-900$)
 8. Chinese Translator (600-800$)
 9. Fixed Asset Accountant (600-900$)
 10. Factory HR & Administrator Supervisor (550-650$)
 11. Senior Tax Accountant (500-1,000$)
 12. Administrator/Receptionist (400-600$)
 13. Operation Officer (450-500$)
 14. Accountant (400-500$)
 15. Chinese Translator (400-600$)
 16. Human Resource Leader (400-500$)
 17. Administrator (300-400$)
 18. Logistics Operation Officer (250-550$)
 19. Junior Accounting Consultant (250-50$)
 20. Operation Administrator (250-450$)
 21. Planning/General Affairs/Secretary Executive (400-600$)
 22. Operation Executive (250-400$)
 23. Administrator (350-450$)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។