ការងារបន្ទាន់ទាំង២៧តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន27តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. CEO ($3,000 – $6,000)
 2. Senior Accountant (Up to $2,000)
 3. Bridge Engineer (Japanese N2) (Up to $2,200)
 4. Sales Manager (up to $1,300)
 5. Internal Auditor (Up to $1,000)
 6. Sales Manager ($1,500 – $2,000)
 7. Logistics Operation Manager ($1,200 Up)
 8. Finance Manager (Korean Speaker) ($1,000 – $1,200)
 9. Store Manager ($1,000 – $1,200)
 10. Operation Manager ($1,000 – $1,500)
 11. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 12. Country Manager Assistant ($800 – $1,000)
 13. Architect Supervisor ($700 – $1,000)
 14. Brand Manager ($700 – $1,000)
 15. Senior Accountant ($700 – $900)
 16. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 17. Store Manager ($600 – $900)
 18. Sous Chef/Food Operation Assistant Manager ($500 – $800)
 19. Senior Restaurant Manager ($500 – $750)
 20. IT Assistant Manager ($500 – $700)
 21. Store Manager ($500 Up)
 22. Marketing Assistant (Up to $1,000)
 23. Sales Supervisor ($500 – $700)
 24. Senior Accountant ($450 Up)
 25. HR Supervisor ($400 – $600)
 26. Assistant General Manager ($400 – $500)
 27. Digital Marketing Supervisor ($400 – $500)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។