ការងារបន្ទាន់ទាំង២៧សំរាប់ជំនាញផ្នែកទីផ្សារ និងលក់ (Sales & Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ​ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ទាំង២៧។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ ការងារទាំង១៨ខាងក្រោមនេះ អាចជាឳកាសរបស់អ្នក។

 1. Sales Manager ($2,500 – $5,000)
 2. Sales Manager ($2,500 – $3,500)
 3. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 4. Pre-Sales Consultant ($1,000 – $1,500)
 5. Sale Solution Specialist/Manager ($1,000 – $2,000)
 6. Head Of Sales and Marketing ($800 – $1,200)
 7. Corporate Sales ($800 – $1,500)
 8. Sale Solution Specialist ($700 – $1,000)
 9. Assistant Sales Manager ($600 – $700)
 10. Sales Supervisor ($500 – $700)
 11. Unit Sales Manager ($500 – $800)
 12. Senior Sales ($350 – $500)
 13. Sales and Marketing Supervisor ($350 – $500)
 14. Sales Admin (Chinese Speaker) ($350 – $500)
 15. Sales Consultant ($300 – $450)
 16. Sales ($300 – $350)
 17. Sales ($250 – $350)
 18. Sales Engineer ($250 -$300)
 19. Sales ($250 – $500)
 20. Sales Admin ($200 – $350)
 21. Marketing Manager ($1,500 – $2,000)
 22. Digital Marketing Manager ($800 – $1,700)
 23. Marketing Specialist ($600 – $1,200)
 24. Digital Marketing ($500 – $600)
 25. Assistant Marketing/Marketing Manager ($500 – $1,000)
 26. Marketing Executive ($400 – $500)
 27. Marketing Executive (Battery) ($400 – $700)

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។