ការងារ៣២តំណែង​ ក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៣២តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Senior Manager (Conventional Product Development) ($1,900 – $3,000)
 2. Accounting Manager ($1,500 – $3,000)
 3. Sales & Marketing Outdoor ($1,500 Up)
 4. Product Manager ($1,500 – $1,800)
 5. General Manager (Up to $1,100)
 6. Business Development Officer ($800 – $1,500)
 7. Finance & Accounting Executive ($500 – $1,000)
 8. Junior Tax Accountant ($500 – $1,000)
 9. Customs Clearance Officer ($800 – $900)
 10. B2B Product Marketing Executive (Air-Con) ($700 – $1,400)
 11. Operation Officer (Chinese Speaking) ($700 Up)
 12. Japanese Translator (Up to $700)
 13. Japanese Translator ($600 – $800)
 14. Sales & Marketing Officer ($600 – $650)
 15. Export Officer (Chinese Speaking) ($600 – $650)
 16. Sales & Marketing Officer (Japanese Speaking) ($600 – $1,000)
 17. Japanese Translator ($550 Up)
 18. Japanese Translator ($500 Up)
 19. Customer Service Officer (Japanese Speaking) ($500 – $800)
 20. Sales & Marketing Officer ($400 – $700)
 21. Legal Compliance Officer ($500 – $600)
 22. Senior Safety & QC Officer ($450 – $650)
 23. Brokerage Officer ($400 – $600)
 24. Customs Clearance Officer ($400 – $550)
 25. IT Executive ($350 – $600)
 26. IT Officer ($300 – $400)
 27. IT Officer ($300 – $600)
 28. Brokerage Officer ($300 – $500)
 29. Merchant Sales Officer ($300 Up)
 30. Senior Collection Officer ($300 – $500)
 31. Sales Engineer ($300 – $500)
 32. Customs Clearance Officer ($300 – $400)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។