២១ការងារបន្ទាន់សំរាប់ផ្នែក IT & Graphic Designer

ថ្ងៃនេះខេមអាបចង់បង្ហាញការងារល្អៗសំរាប់អ្នកចេះផ្នែកពត៌មានវិទ្យា(IT) អ្នកធ្វើវុិបសាយ​ និងអ្នករចនាក្រាភិច Graphic Designer​ ។​​ បើសិនជាអ្នកចង់រកឬផ្លាស់ប្តូរការងារនៅក្នុងវិស័យនេះជាឳកាសល្អ ស្របពេលទីផ្សារការងារខាងផ្នែកនេះ កំពុងត្រូវប៉ាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការងារដែលចង់បង្ហាញ៖

 

 1. Full Stack Developer ($1,500 – $Negotiable)
 2. Software Engineer ($1,200 – $2,500)
 3. Senior Software Developer ($1,000 -$1,500)
 4. IT Infrastructure Specialist ($900 – $1,200)
 5. IT Help Desk Support ($700 – $1,000)
 6. Database Administrator ($600 – $1,000)
 7. Software Developer ($600 – $1,200)
 8. Senior IT System Support Officer ($560 – $1,200)
 9. MIS Reporting Officer ($560 – $1,200)
 10. Internal Audit Officer(IT) ($500 – $1,200)
 11. Customer Application Developer (PHP) ($500)
 12. Platform developer (JAVA) ($500)
 13. Junior Software Developer ($500 – $800)
 14. Network Engineer ($400 – $500)
 15. Web Developer ($400 – $700)
 16. ISO Supervisor ($400 – $700)
 17. Financial JAVA Developer ($Negotiable – $1,500)
 18. Senior and Lead Web Developer ($Negotiable – $1,500)
 19. Senior Graphics Designer ($1,000 – $1,200)
 20. Designer ($500 – $600)
 21. Graphic Designer ($350 -$500)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។