ការងារបន្ទាន់ទាំង២០ ​សំរាប់ជំនាញផ្នែកទីផ្សារ និងលក់ (Sales/Marketing/Digital Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ​ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ទាំង២០តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ កុំភ្លេចចូលមើលឳកាសការងារខាងក្រោមនេះ៖

 1. Sales Manager (2,500-3,500$)
 2. Pre-Sales Manager (1,000-1,500$)
 3. Sale Solution Specialist/Manager (1,000-2,000$)
 4. Outside Sales Executives (800-1,000$)
 5. Females Sales (Chinese Speaker) 
 6. Sales Solution Specialist (700-1,000$)
 7. Brand and Marketing Officer (700-1,500$)
 8. Marketing Specialist (500-1,200$)
 9. Sales & Marketing Assistant Manager(Promotion Management) (500-600$)
 10. Unit Sales Manager (500-800$)
 11. Sales (Japanese Speaker) (500-700$)
 12. Digital marketing Executive (400-700$)
 13. Marketing Executive((Battery) (400-700$)
 14. Senior Sales (350-500$)
 15. Sales Consultant (300-450$)
 16. Sales Executive (200-500$)
 17. Sales Engineer Supervisor (Negotiable $)
 18. Cooperate Sales Officer (Negotiable $)
 19. Sales Engineer (Negotiable $)
 20. Sales (300-400$)

 

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។