ការងារបន្ទាន់៥៣ តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៥៣តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. General Manager (Tax & Accounting Specialist) ($1,200 – $2,000)
 2. HR Manager ($1,000 – $1,700)
 3. Japanese/Chinese Translator ($1,000 – $1,500)
 4. Tax Manager ($1,000 – $1,500)
 5. Accountant/Administrator ($Negotiable)
 6. Senior Accountant/Tax Consultant ($500 – $1,000)
 7. HR Officer ($500 – $600)
 8. Accountant ($500 – $1,000)
 9. Senior Tax Accountant ($500 – $800)
 10. Customer Service Officer (Air Freight) ($450 – $550)
 11. Senior Accountant/Tax Consultant ($400 – $1,000)
 12. Officer Leader (Japanese N2) ($400 – $800)
 13. Assistant Manager (Japanese Speaker) ($400 – $500)
 14. Japanese Speaking Officer ($400 – $500)
 15. Japanese Translator/Administrator ($400 – $550)
 16. HR and Training Executive ($400 – $450)
 17. Governmental Affair Officer ($350 – $600)
 18. Accountant ($300 – $400)
 19. Human Resource Officer ($300 – $400)
 20. General Affair Officer ($300 – $400)
 21. Japanese Teacher ($300 – $400)
 22. CEO Secretary ($300 – $500)
 23. Administrator/English Translator ($300 – $400)
 24. Revenue Collection Officer ($300 – $400)
 25. Accountant ($250 – $350)
 26. Accountant ($250 – $320)
 27. General Accountant ($250 – $350)
 28. Sales Manager ($Negotiable)
 29. Marketing & Electrical Engineer ($Negotiable)
 30. Project Sales Officer (Chinese Speaker) ($1,000 – $1,500)
 31. Marketing Executive ($650 – $700)
 32. Sales Manager ($500 – $1,000)
 33. Medical Representative ($400 – $600)
 34. Field Marketing Executive ($400 – $1,000)
 35. Logistics Sales Officer ($300 – $500)
 36. Sales Officer (Event Birthday) ($300 – $400)
 37. Sales Officer ($250 – $350)
 38. App Developer ($1,300 – $1,700)
 39. IT Administrator ($900 – $1,100)
 40. CCTV Technical Support Engineer ($600 – $1,000)
 41. Junior Web Developer ($250 – $350)
 42. Production Line Manager (Chinese Native Speaker) ($2,300 – $2,500)
 43. Production Line Manager (Chinese Speaker) ($700 – $1,200)
 44. Architecture ($400 – $600)
 45. Production Management Officer (Japanese N3) ($350 – $550)
 46. Quality Assurance ($350 – $500)
 47. Warehouse Officer ($350 – $550)
 48. Team Leader ($350 – $500)
 49. Service Technician ($300 – $370)
 50. Production Control Officer ($300 – $350)
 51. Assistant Production Controller ($280 – $320)
 52. Mechanical ($250 – $350)
 53. Driver ($200 – $280)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។