ការងារបន្ទាន់ទាំង៤២តំណែងសម្រាប់ខែនេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ចំនួន៤២តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. HR Manager ($1500 – $2500)
 2. General Manager (Tax & Accounting Specialist) ($1200 – $200)
 3. HR Manager ($1000 – $1700)
 4. Japanese/Chinese Translator ($1000 – $1500)
 5. Senior Accountant ($800 – $1000)
 6. Senior Accounting/Tax Consultant Officer ($650 – $1000)
 7. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 8. Tax Accounting Manager ($550 – $800)
 9. Japanese Translator ($500 Up)
 10. Senior Tax Auditor ($500 – $700)
 11. Senior Accountant ($500 – $700)
 12. Customer Service Officer ($500 – $1000)
 13. Head of Marketing and Communications ($1500 – $3000)
 14. Sales and Marketing Manager ($1000 – $1500)
 15. Sales Officer ($1000 – $1300)
 16. Channel Sales Manager ($1000 – $1200)
 17. Project Sales(CCTV) ($1000 – $1500)
 18. Digital Marketing Executive ($800 – $1500)
 19. Installment Manager ($700 Up)
 20. Monitor/Storage Distribution Sales ($600 – $1000)
 21. Chinese Speaking Sales Officer ($500 – $1000)
 22. Assistant Manager (Up to $600)
 23. Operation Manager (Up to $1500)
 24. Brokerage Manager(Customs Broker) ($1000 – $1300)
 25. Assistant Operation Manager ($800 – $1000)
 26. Assistant Procurement & Logistic manager ($800 – $1200)
 27. Export Operation Officer ($600 – $750)
 28. Logistics Officer ($500 – $1000)
 29. Purchasing Administrator ($1000 – $1200)
 30. Senior Purchaser ($800 – $2000)
 31. Merchandiser ($600 – $1000)
 32. CCTV Technical Support Engineer ($600 – $1000)
 33. Sous Chef/Food Operation Assistant Manager ($500 – $700)
 34. Assistant Certifier – Textile Certifications ($500 Up)
 35. Construction Manager ($1500 – $3000)
 36. Building Deputy Manager ($1200 – $1500)
 37. Production Line Manager ($2300 – $2500)
 38. Production Manager ($1800 – $2200)
 39. Production Line Manager ($700 – $1200)
 40. Senior Software Developer ($1000 – $1500)
 41. Software Engineer ($900 – $1200)
 42. Junior Software Developer ($500 – $800)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។