ការងារបន្ទាន់សំរាប់ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ (Sales/Marketing & Digital Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាបចង់បង្ហាញការងារល្អៗ សំរាប់អ្នកលក់និងទីផ្សារ (Sales/Marketing & Digital Marketing) ។ បើសិនជាអ្នកចង់រក ឬផ្លាស់ប្តូរការងារ នៅក្នុងវិស័យនេះជាឳកាសល្អ ស្របពេលទីផ្សារការងារខាងផ្នែកនេះ កំពុងត្រូវប៉ាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការងារដែលចង់បង្ហាញ៖

 1. Sales Manager ($ Negotiable)
 2. Sales Officer (Japanese Speaker) ($1,000 – $1,300)
 3. Project Sales Officer (Chinese Speaker) ($1,000 – $1,500)
 4. Sales & Distribution Manager ($1,000 – $1,200)
 5. Sales Executive (Chinese Speaker) ($800 – $1,000)
 6. Sales Officer (Japanese Speaker) ($700 – $800)
 7. Installment Manager ($700 Up)
 8. Sales Executive ($700 – $900)
 9. Sales Supervisor ($700 – $1,000)
 10. Monitor/Storage Distribution Sales Officer ($600 – $1,000)
 11. Key Account Management Executive ($550 – $750)
 12. Sales Supervisor ($500 – $900)
 13. Sales Manager ($500 – $1,000)
 14. Sales Representative ($450 – $650)
 15. Sales Executive ($450 – $500)
 16. Sales Representative ($400 – $600)
 17. Medical Representative ($400 – $600)
 18. Project Sales Officer ($400 – $600)
 19. Logistics Sales Officer ($300 – $500)
 20. Sales Officer ($300 – $400)
 21. Sales Officer (Birthday Event) ($300 – $400)
 22. Sales Officer ($250 – $300)
 23. Sales Officer ($250 – $350)
 24. Medical Representative ($250 – $450)
 25. Sales Executive ($250 – $300)
 26. Sales Administrator ($200 – $350)
 27. Sales Indoor ($180 – $230)
 28. Head of Marketing and Communications ($1,500 – $3,000)
 29. Marketing Manager ($1,500 – $2,000)
 30. Digital Marketing Manager ($800 – $1,000)
 31. Marketing Executive (Chinese Speaker) ($800 – $1,000)
 32. Digital Marketing Executive ($800 – $1,500)
 33. Heavy Equipment Rental Marketing and Sales Executive ($700 – $1,200)
 34. Marketing Executive ($650 – $700)
 35. Field Marketing Executive ($400 – $1,000)
 36. Marketing & Sales Officer ($400 – $600)
 37. Marketing Assistant ($300 – $400)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។