ការងារបន្ទាន់៦៤ តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៦៤តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Sales & Marketing Manager ($1,500 – $2,000)
 2. Store Manager ($1,000 – $1,200)
 3. Project Sales ($1,000 – $1,500)
 4. Senior Purchaser ($1,000 – $1,200)
 5. Chief Financial Officer ($1,000 – $2,000)
 6. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 7. Showroom Sales Manager (800 – $1,000)
 8. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 9. Food Safety Auditor ($600 Up)
 10. Tax Accounting Manager ($550 – $800)
 11. Sales Supervisor ($500 – $900)
 12. Food Operation Assistant Manager ($500 – $700)
 13. Sales Supervisor ($500 – $900)
 14. Sales Officer ($500 – $1,000)
 15. Senior Procurement & Logistic Officer ($500 – $800)
 16. Logistics Officer ($500 – $1,000)
 17. Japanese Interpreter ($500 – $1,000)
 18. Assistant Certifier – Textile Certifications ($500 Up)
 19. Japanese Translator ($500 – $600)
 20. Senior Tax Auditor ($500 – $700)
 21. Secretary ($500 – $800)
 22. IT Officer ($450 – $650)
 23. Deputy Store Manager (Sales Chief) ($450 – $700)
 24. Deputy Store Manager (Administration Chief) ($450 – $700)
 25. Brokerage Officer (Customs Broker) ($400 – $600)
 26. Sales Representative ($400 – $600)
 27. Digital Marketing Officer ($400 – $500)
 28. Personal Assistant Executive ($400 – $650)
 29. CEO Secretary ($400 – $500)
 30. Brokerage Officer ($400 – $600)
 31. CRM Coordinator ($400 – $600)
 32. Marketing Officer​ ($400 – $600)
 33. Marketing Executive ($400 – $600)
 34. Field Collector ($400 – $600)
 35. Senior Business Development Officer ($400 – $600)
 36. Senior Legal and compliance Officer ($400 – $600)
 37. Project Sales ($400 – $600)
 38. Marketing Executive ($400 – $600)
 39. Logistics Officer ($400 – $500)
 40. Procurement & Logistic Officer ($350 – $450)
 41. Procurement & Logistic Officer ($350 – $450)
 42. Senior Sales Officer ($350 – $500)
 43. Graphic Designer ($350 – $400)
 44. Operation Officer ($350 – $550)
 45. Sales Officer ($300 – $600)
 46. IT Programmer ($300 – $600)
 47. Export Operation Officer ($300 – $500)
 48. Product Promotion Officer ($300 – $350)
 49. Car Care Supervisor ($300 – $400)
 50. Livestock Veterinarian (Animal doctor) ($300 – $500)
 51. Accountant ($300 – $500)
 52. Japanese Teacher ($250 – $400)
 53. Japanese Teacher (Night Shift) ($250 – $450)
 54. Production Engineer ($250 – $350)
 55. Administrator/Stock Controller ($250 – $300)
 56. Sales Officer ($250 – $350)
 57. Graphic Designer ($250 – $300)
 58. Dealer Sales ($220 – $300)
 59. Electrical Engineer ($400 – $600)
 60. Sales Supervisor ($400 – $600)
 61. Sales Officer (Software) ($230 – $350)
 62. Sales Engineer (Automation Industry) ($230 – $350)
 63. Designer ($500 – $600)
 64. Sales & Marketing Officer ($250 – $300)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។