ការងារបន្ទាន់៦០ តំណែងសម្រាប់ខែមីនា

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៦០តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 

Accounting/HR/Administration

 1. General Manager​ ($1,500 – $2,500)
 2. Store Manager ($1,000 – $1,200)
 3. Senior Purchaser ($800 – $1,500)
 4. Senior HR Officer ($800 – $1,000)
 5. Senior Accountant ($800 – $1,000)
 6. Internal Audit Supervisor ($600 – $800)
 7. Tax Accounting Manager ($550 – $800)
 8. Senior Tax Auditor ($500 – $700)
 9. CEO Secretary ($400 – $500)
 10. Field Collector ($400 – $600)
 11. Chief Cashier (Up to $900)
 12. Accountant ($300 – $350)
 13. Senior Accountant ($300 – $500)
 14. Accountant ($300 Up)
 15. Receptionist/Front Office Officer ($250 – $400)

Japanese Job

 1. School Director ($1,000 – $1,500)
 2. Branch Manager ($900 – $1,800)
 3. Sales Officer ($800 – $1,300)
 4. Japanese Speaking Officer (House-Moving Department) ($800 – $1,300)
 5. Japanese Interpreter ($700 – $1,000)
 6. General Affairs Officer / Japanese Translator ($520 – $650)
 7. Japanese Translator ($500 Up)
 8. Administrator /HR ($400 – $800)
 9. Order Management Officer ($400 – $600)
 10. Assistant Store Manager ($400 – $500)
 11. Personal Assistant Executive ($400 – $600)
 12. Assistant Manager ($300 – $500)

Chinese Job

 1. Production Manager (Chinese Native) ($1,800 – $2,200)
 2. Sales Showroom Manager ($800 – $1,000)
 3. Sales Officer ($800 – $1,000)
 4. Project Sales ($400 – $600)
 5. Order Management Officer ($400 – $600)
 6. Sales Administrator ($350 – $500)

Design

 1. Senior Graphic Designer/Video Creator ($400 – $700)
 2. Senior Store Planner ($400 – $600)
 3. Graphic Designer ($350 – $500)
 4. Graphic Designer ($250 – $300)
 5. Designer ($500 – $600)

Logistics

 1. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 2. Freight Forwarder ($750 – $900)
 3. Sales Supervisor ($500 – $900)
 4. Brokerage Officer ($400 – $600)
 5. Customer Service Assistant ($400 – $500)
 6. Chinese/Khmer Interpreter ($400 – $600)
 7. Procurement & Logistic Officer ($350 – $450)
 8. Procurement & Logistic Officer (Sihanouk Ville) ($350 – $450)
 9. Operation Officer ($300 – $550)
 10. Sales Officer ($300 – $600)
 11. Export Operation Officer ($300 – $500)

Others

 1. Production Supervisor ($600 – $700)
 2. Auditor (Food Safety) ($600 Up)
 3. Assistant Certifier – Textile Certifications ($500 Up)
 4. Cooker ($420 Up)
 5. Production Supervisor ($400 – $600)
 6. Quality Assurance ($350 – $500)
 7. Production Control Officer ($350 – $500)
 8. Warehouse Officer ($350 – $500)
 9. Car Care Supervisor ($300 – $400)
 10. Livestock Veterinarian (Animal Doctor) ($300 – $500)
 11. Production Engineer ($250 – $350)
 12. Inspector ($230 – $300)
 13. Sales Supervisor ($400 – $600)
 14. Sales Engineer(Industrial Automation) ($230 – $350)
 15. Sales Officer (Software) ($230 – $350)
 16. 超市经理 (Mall Manager) ($1,400 – $3,500)
 17. 加盟招商经理 (Franchise Investment Manager) ($800 – $1,200)
 18. 采购助理 (Purchasing Assistant) ($500 – $800)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។