៣៤ការងារបន្ទាន់ទាំងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន៣៤តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Senior Software Developer ($1,000 – $1,500)
 2. Server and Network Unit Manager (Up to $2,000)
 3. IT Security Manager (Up to $2,500)
 4. IT Support Engineer ($600 – $800)
 5. Junior Software Developer ($500 – $800)
 6. System Developer Executive ($400 – $600)
 7. Web Developer ($ Negotiable)
 8. Android Developer ($ Negotiable)
 9. IOS Developer ($ Negotiable)
 10. Marketing Manager ($800 – $1,200)
 11. Sales Supervisor ($420 Up)
 12. Customer Relationship Management Coordinator ($400 – $600)
 13. Marketing Officer​ ($400 – $600)
 14. Data Analysis Executive ($400 – $500)
 15. Marketing Executive ($400 – $600)
 16. Project Sales (Chinese Speaker) ($400 – $600)
 17. Marketing Executive ($400 – $600)
 18. Video Editor ($400 – $500)
 19. Digital Marketing Officer ($400 – $500)
 20. Graphic Designer ($350 – $400)
 21. Customer Service Officer (Air Freight) ($450 – $550)
 22. Ocean Freight Operation Officer ($450 – $600)
 23. Documentations Officer (Clearance) ($350 – $450)
 24. Compliance Manager (Up to $2,000)
 25. General Manager (Tax & Accounting Specialist) ($1,200 – $2,000)
 26. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 27. Tax Accounting Manager ($550 – $800)
 28. Senior Tax Auditor ($500 – $700)
 29. Senior Accountant ($500 – $700)
 30. Japanese Translator ($500 up)
 31. HR & Administration Assistant Manager ($500 – $700)
 32. Customer Service Assistant ($400 – $500)
 33. Chinese/Khmer Interpreter ($400 – $600)
 34. Accountant ($250 – $300)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។