ការងារបន្ទាន់ទាំង៣០តំណែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាលទូទៅ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ទាក់ទងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីទាក់ទងនឹងផ្នែកកនេះ សូមចូលមើលការងារទាំង២៣តំណែងខាងក្រោមនេះ៖

 1. Head of Finance​ ($1,500 – $2,000)
 2. HR/Administration Manager ($1,000 – $1,500)
 3. Accounting Manager ($1,000 – $1,500)
 4. Deputy Head of Finance ($1,000 – $1,500)
 5. Accounting Manager ($1,000 – $2,000)
 6. Accounting Manager ($1,000 – $2,000)
 7. Finance Manager ($1,000 – $2,000)
 8. HR/Administration Manager ($900 – $1,500)
 9. Accounting Manager ($800 – $1,100)
 10. Fixed Asset Accountant ($600 – $900)
 11. Accounting Supervisor ($600 – $1,000)
 12. Finance Unit Manager ($600 – $800)
 13. Internal Audit Supervisor ($600 – $800)
 14. Accountant ($500 – $1,300)
 15. Human Resource Generalist ($500 – $600)
 16. Accounting/Finance Officer ($450 – $550)
 17. Accountant ($400 – $550)
 18. Chinese translator/Document Controller ($400 – $600)
 19. HR Supervisor ($400 – $700)
 20. Factory Administrator ($300 – $400)
 21. Accountant ($400 – $600)
 22. Accountant ($300 – $400)
 23. Administrator ($350 – $400)
 24. Customer Service Officer ($300 – $400)
 25. Accounting Assistant ($300 – $350)
 26. Receptionist/Front Office Officer ($250 – $400)
 27. Operation Manual Officer ($250 – $350)
 28. Accounting Assistant ($250 – $350)
 29. Garage Administrator ($230 – $300)
 30. Junior Accountant ($170 – $350)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។