ការងារបន្ទាន់ទាំង១៦តំណែងសម្រាប់ Management Level

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ចំនួន១៤តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Brand Manager​ ($2,000 – $3,000)
 2. Head Of Sales Operation ($2,000 – $3,500)
 3. Marketing Manager ($1,500 – $2,500)
 4. Sales Training and Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 5. Sales Development Manager ($1,500 – $2,000)
 6. Sales & Marketing Manager ($1,000 – $1,500)
 7. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 8. Unit Sales Manager ($500 – $800)
 9. HR/Administration Manager ($1,000 – $1,500)
 10. Accounting Manager ($1,000 – $1,500)
 11. HR/Administration Manager ($900 – $1,500)
 12. Accounting Manager ($900 – $1,100)
 13. Senior Customer Service Manager (Japanese Speaker) ($1,500 – $2,500)
 14. Branch Manager (Japanese N1) ($900 – $1,800)
 15. Service Manager ($600 – $800)
 16. Deputy IT Manager ($800 – $900)
សំរាប់ចម្ងល់ទាក់ទងនិងការងារ អាចសាកសួរតាមរយះ ឆាតរឺខំមិនបាន ឬអាចតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​០១០​៧៧៧​៨៣០ ក៏បាន។​​ សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យ អាចផ្ញើមកកាន់អ៊ីម៉ែល mk@camupjob.com រឺតាមតេលេក្រាម 010 777 221 ។
សម្រាប់ការងារផ្សេងទៀតអាចចូលទៅកាន់ Camup Job Center​ ។