ការងារបន្ទាន់ទាំង១៣នៅក្នុងធនារគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

តើបងប្អូនកំពុងស្វែងរកការងារមែនទេ?​ បច្ចុប្បន្ន Camup មានមុខតំណែងការងារចំនួន១៣នៅក្នុងធនារគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុងភ្នំពេញ និងសៀមរាប។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ ការងារទាំង១៣ខាងក្រោមនេះ អាចជាឳកាសរបស់អ្នក ។

 1. China Desk Officer (1,000-2,000$)
 2. Deputy Collection Manager (1,000-1,500$)
 3. Operation Risk Manager (800-1,200$)
 4. Deputy Branch Manager (800-1,200$)
 5. Credit Manager (700-1,500$)
 6. Database Administrator (600-1,000$)
 7. Senior Accountant (600-1,000$)
 8. Digital Marketing (500-1,000$)
 9. Field Collection Supervisor (450-500$)
 10. Digital Business Officer (400-700$)
 11. Administrator (350-450$)
 12. Credit Officer (300-500$)
 13. On-Site Visit Officer (200$)
សំរាប់ចម្ងល់ទាក់ទងនិងការងារ អាចសាកសួរតាមរយះ ឆាតរឺខំមិនបាន ឬអាចតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​០១០​៧៧៧​៨៣០ ក៏បាន។
សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យ អាចផ្ញើមកកាន់អីម៉ែល mk@camupjob.com រឺតាមតេលេក្រាម 010 777 221.
សម្រាប់ការងារផ្សេងទៀតអាចចូលទៅកាន់ Camup Job Center​ ។