ការងារបន្ទាន់សំរាប់ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ (Sales/Marketing & Digital Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាបចង់បង្ហាញការងារល្អៗ សំរាប់អ្នកលក់និងទីផ្សារ (Sales/Marketing & Digital Marketing) ។ បើសិនជាអ្នកចង់រក ឬផ្លាស់ប្តូរការងារ នៅក្នុងវិស័យនេះជាឳកាសល្អ ស្របពេលទីផ្សារការងារខាងផ្នែកនេះ កំពុងត្រូវប៉ាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការងារដែលចង់បង្ហាញ៖

 1. Marketing Executive ($ Negotiable)
 2. Business Development Manager ($1,400 – $1,800)
 3. Marketing Manager ($1,000 – $1,200)
 4. Business Development Manager ($900 – $1,500)
 5. Assistant Sales Manager ($800 – $1,000)
 6. B2B Sales Executive (Air-Con) ($700 – $1,400)
 7. Digital Marketing Executive ($700 – $1,200)
 8. Sales Officer (Chinese Speaker) ($600 – $800)
 9. Marketing Engineer ($600 – $1,200)
 10. Technical Consultant (Water Pumping System) ($600 – $1,200)
 11. Product Manager ($600 – $800)
 12. Senior Digital Marketing Officer ($600 – $700)
 13. General Business Officer ($500 Up)
 14. Sales Officer ($600 – $800)
 15. Senior Sales Officer ($500 Up)
 16. Marketing Assistant Manager (Tenant Management) ($500 – $700)
 17. Marketing Assistant Manager (Promotion Management) ($500 – $700)
 18. Client Service Officer ($500 Up)
 19. Digital Marketing Officer ($500 – $800)
 20. Logistics Sales Officer (Chinese Speaker) ($450 – $550)
 21. Medical Representative ($400 – $700)
 22. Logistics Sales Officer ($400 – $550)
 23. Oversea Sales Executive ($400 – $500)
 24. Sales Officer ($400 – $600)
 25. Project Sales Engineer ($350 – $600)
 26. Route Sales Executive ($350 – $600)
 27. Sales Engineer ($350 – $600)
 28. Sales Assistant ($300 – $400)
 29. General Manager Assistant ($300 – $500)
 30. Consulting Sales Engineer ($300 – $600)
 31. Marketing Executive ($300 – $700)
 32. Sales Representative ($250 Up)
 33. Marketing Officer (Thai Speaker) ($250 – $350)
 34. Sales Officer ($230 – $350)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។