ការងារបន្ទាន់សំរាប់ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ (Sales/Marketing & Digital Marketing)

ងៃនេះខេមអាបចង់បង្ហាញការងារល្អៗ សំរាប់អ្នកលក់និងទីផ្សារ (Sales/Marketing & Digital Marketing) ។ បើសិនជាអ្នកចង់រក ឬផ្លាស់ប្តូរការងារ នៅក្នុងវិស័យនេះជាឳកាសល្អ ស្របពេលទីផ្សារការងារខាងផ្នែកនេះ កំពុងត្រូវប៉ាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការងារដែលចង់បង្ហាញ៖

 1. Sales Manager ($ Negotiable)
 2. Marketing & Electrical Engineer ($ Negotiable)
 3. Head of Marketing and Communications ($1,500 – $3,000)
 4. Marketing Manager ($1,500 – $2,000)
 5. Sales Officer (Japanese Speaker) ($1,000 – $1,300)
 6. Project Sales Officer (Chinese Speaker) ($1,000 – $1,500)
 7. Marketing Executive (Chinese Speaker) ($800 – $1,000)
 8. Marketing Assistant Manager ($800 – $1,400)
 9. Digital Marketing Manager ($800 – $1,000)
 10. Sales Officer (Japanese Speaker) ($700 – $800)
 11. Monitor/Storage Distribution Sales Officer ($600 – $1,000)
 12. Business Development Officer ($500 – $1,000)
 13. Sales Supervisor ($500 – $900)
 14. Sales Supervisor (Chinese Speaker) ($500 – $900)
 15. Sales Manager ($500 – $1,000)
 16. Sales Representative ($450 – $650)
 17. Field Marketing Executive ($400 – $1,000)
 18. Medical Representative ($400 – $600)
 19. Digital Marketing Officer ($350 – 550$)
 20. Senior Store Sales Officer ($350 – $500)
 21. Administration/Marketing Officer ($300 – $350)
 22. Sales Officer ($300 – $400)
 23. Sales Assistant ($300 – $400)
 24. Sales Officer ($300 – $400)
 25. Sales Officer (Birthday Event) ($300 – $400)
 26. Digital Marketing Officer ($300 – $700)
 27. Marketing Executive ($300 – $700)
 28. Sales Officer ($300 – $400)
 29. Sales Officer ($250 – $350)
 30. Sales Executive ($250 – $300)
 31. Store Sales Officer ($250 – $350)
 32. Sales Pre-Order ($250 Up)
 33. Sales Officer ($230 – $350)
 34. Sales Indoor ($180 Up)
 35. Sales & Marketing Officer ($400 – $500)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។