ការងារបន្ទាន់ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ(Sales & Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ​ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ទាំង២១តំណែង ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ ការងារទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ អាចជាឳកាសរបស់អ្នក៖

 1. Sales Development Manager ($1,500 – $2,00)
 2. Sales Training and Capability Manager ($1,500 – $2,000)
 3. Sales & Marketing Manager ($1,500 – $2,000)
 4. Sales Manager ($1,000 – $1,500)
 5. Key Account Executive ($800 – $1,200)
 6. Sales Showroom Manager (Chinese Speaker) ($800 – $1,000)
 7. Marketing Manager ($700 – $1,000)
 8. Assistant Sales Manager ($600 – $700)
 9. Sales & Marketing Officer ($500 – $900)
 10. Sales Supervisor ($420 up)
 11. CRM Coordinator ($400 – $600)
 12. Marketing Officer​ ($400 – $600)
 13. Data Analysis Executive ($400 – $500)
 14. Senior Business Development Officer ($400 – $600)
 15. Project Sales (Chinese Speaker) ($400 – $600)
 16. Marketing Executive ($400 – $600)
 17. Sales Executive ($400 – $600)
 18. Sales Administrator (Chinese Speaker) ($350 – $500)
 19. Marketing Assistant ($300 – $500)
 20. Sales Officer ($250 – $350)
 21. Dealer Sales ($220 – $300)

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។