ការងារបន្ទាន់ទាំង១៧ សំរាប់ជំនាញផ្នែកទីផ្សារ និងលក់(Sales & Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ​ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ទាំង១៧តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ កុំភ្លេចចូលមើលឳកាសការងារខាងក្រោមនេះ៖

 1. Sales Manager (2,500-3500$)
 2. Senior Digital Marketing Officer (1,200-2,000$)
 3. Pre Sales Consultant (1,000-1,500$)
 4. Sale Solution Specialist/Manager (1,000-2,000$)
 5. B2B Sales Manager (800-1,500$)
 6. Sales Solution Specialist (700-1,000$)
 7. Female Sales(Chinese Speaker) (700-1,200$)
 8. Marketing Specialist​ (600-1,200$)
 9. Sales Specialist (500-700$)
 10. Sales & Marketing Assistant Manager(Promotion Management) (500-600$)
 11. Sales & Marketing Assistant Manager(Tenant Management) (500-600$)
 12. Sales Senior Officer/Supervisor (500-800$)
 13. Account Coordinator (Sales) (400-700$)
 14. Digital marketing Executive (400-700$)
 15. Marketing Executive (Battery) (400-700$)
 16. Marketing Officer (400-600$)
 17. Chinese Translator/Marketing Assistant (300-450$)

 

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។