ការងារន្ទាន់១៤តំណែងសម្រាប់អ្នកចេះភាសាចិននិងជប៉ុន

ការងារបន្ទាន់ទាំង១៤សំរាប់អ្នកចេះភាសាចិននិងជប៉ុន ។ សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាចិននិងជប៉ុន ហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

 1. Production Line Manager(Expat) (1,200-1,700$)
 2. China Desk Officer (1,000-2,000$)
 3. Production Line Manager (700-900$)
 4. Customer Service Team Leader (600-1,000$)
 5. Marketing Department Manager (500-1,200$)
 6. VIP Customer Manager (500-1,200$)
 7. Public Relation Manager (500-1,200$)
 8. Event Specialist (500-1,200$)
 9. Freight Forwarding Operation (450-500$)
 10. Chinese Translator (400-800$)
 11. Business Development Executive (350-600$)
 12. Customer Service Manager (Negotiable $)
 13. Administration Manager (600-1,200$)
 14. Order Management Officer (400-700$)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។