ការងារបន្ទាន់៤៧ តំណែងសម្រាប់សប្តាហ៏នេះ

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ ចំនួន៤៧តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Chief Financial Officer ($1,000 – $2,000)
 2. Senior Accounting Officer ($800 – $1,000)
 3. Senior Accounting Officer ($800 – $1,200)
 4. Senior Accounting/Tax Consultant ($650 – $1,000)
 5. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 6. Tax Accounting Manager ($550 – $800)
 7. Senior Tax Auditor ($500 – $700)
 8. Accountant ($400 – $550)
 9. Assistant Store Manager ($400 – $500)
 10. Accounting Executive ($400 – $550)
 11. Collection Administrator ($400 – $600)
 12. Field Collector ($400 – $600)
 13. Internal Auditor ($400 – $600)
 14. Accountant ($300 – $500)
 15. Accountant ($300 – $400)
 16. Accountant ($300 – $350)
 17. Accountant ($300 Up)
 18. Purchasing Administrator ($1,000 – $2,000)
 19. Store Manager ($1,000 – $1,200)
 20. Senior Purchaser ($1,000 – $1,200)
 21. Branch Manager ($900 – $1,800)
 22. Senior Purchaser ($800 – $1,500)
 23. Deputy Store Manager (Sales Chief) ($450 – $700)
 24. Deputy Store Manager (Administration Chief) ($450 – $700)
 25. Japanese Translator/General Manager Assistant ($550 – $750)
 26. Japanese Speaking Officer ($500 – $1,000)
 27. Administrator ($500 – $1,200)
 28. Secretary (Vietnamese Speaker) ($500 – $800)
 29. Administrator ($400 – $800)
 30. Personal Assistant Executive ($400 – $650)
 31. CEO Secretary ($400 – $500)
 32. Administration/HR Officer ($400 – $800)
 33. Receptionist/Front Office Officer ($250 – $400)
 34. Administrator/Stock Controller ($250 – $300)
 35. Brokerage Manager(Customs Broker) ($1,000 – $1,300)
 36. Assistant Operation Manager ($800 – $1,000)
 37. Senior Procurement & Logistic Officer ($500 – $800)
 38. Logistics Officer ($500 – $1,000)
 39. Customer Service Officer (Air Freight) ($450 – $500)
 40. Brokerage Officer (Customs Broker) ($400 – $600)
 41. Brokerage Officer ($400 – $600)
 42. Shipping Officer ($400 – $700)
 43. Logistics Officer ($400 – $500)
 44. Procurement & Logistic Officer ($350 – $450)
 45. Procurement & Logistic Officer (Sihanouk Ville) ($350 – $450)
 46. Operation Officer ($300 – $550)
 47. Export Operation Officer ($300 – $500)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។