ការងារបន្ទាន់ទាំង១៣ សំរាប់អ្នកIT និងអ្នកធ្វើវុិបសាយ

សព្វថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាពិតជាមានការរីកចម្រើន និង ទូលំទូលាយ។ គ្រប់បណ្តាក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាអាជីវកម្មផ្សេងៗពិតជាមានតម្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញផ្នែកពត៌មានវិទ្យានេះ ជាហេតុធ្វើអោយទីផ្សារការងារផ្នែកនេះមានភាពទូលំទូលាយ ។ ហើយយើងក៏មានមុខតំណែងការងារជាច្រើន នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះ ដូចជាIT/ Programmer / Web Developer ជាដើម ។

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារអាចចូលមើលការងារនីមួយៗខាងក្រោមបាន ៖

 1. Software Engineer (1,200-2,000$)
 2. C# Senior Developer (800-1,000$)
 3. Android Developer (800-1,400$)
 4. iOS Developer (800-1,400$)
 5. IT Help Desk Support (700-1,000$)
 6. Software Developer (600-1,200$)
 7. Senior IT System Support Officer (560-1,200$)
 8. MIS Reporting Officer (560-1,200$)
 9. Customer Application Developer(PHP) (500$)
 10. Platform developer(JAVA) (500$)
 11. Web Developer (400-700$)
 12. IT Programmer (400-800$)
 13. ISO Supervisor (400-700$)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។