ឱកាសការងារខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាលទូទៅ ទាំង២៦តំណែង

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ទាក់ទងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី សូមចូលមើលការងារទាំង២៦ខាងក្រោមនេះ៖

 1. General Manager (Tax & Accounting Specialist)​ ($1,200 – $2,000)
 2. Senior Administrator/HR ($700 – $1,000)
 3. Chief Cashier (Up to $900)
 4. Senior Accounting/Tax Consultant ($650 – $1,000)
 5. Finance & Accounting Officer ($650 – $800)
 6. Fixed Asset Accountant ($600 – $900)
 7. Accountant ($600 – $1,000)
 8. General Manager Assistant/Japanese Translator ($550 – $750)
 9. Tax Accounting Manager ($550 – $800)
 10. Assistant Manager (Japanese N2/N3) ($500 – $1,000)
 11. Senior Tax Auditor ($500 – $700)
 12. Senior Accountant ($500 – $700)
 13. Administrator ($400 – $800)
 14. Office Leader ($400 – $800)
 15. Personal Assistant Executive (Japanese Speaker) ($400 – $650)
 16. Accounting Executive ($400 – $550)
 17. Collection Administrator ($400 – $600)
 18. Field Collector ($400 – $600)
 19. Internal Auditor ($400 – $600)
 20. Senior Store Administrator ($350 – $500)
 21. Accountant ($300 – $400)
 22. Accountant ($300 – $350)
 23. Accounting Assistant ($250 – $350)
 24. Administrator/Stock Controller ($250 – $300)
 25. Collector (Call Center) ($250 – $350)
 26. Accountant ($250 – $300)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។