ការងារបន្ទាន់ៗទាំង២៦តំណែង

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារបន្ទាន់ៗ ដែលខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរើសបន្ទាន់ ឆាប់បានសំភាសន៍ចំនួន២៦តំណែង។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មី អាចមើលខាងក្រោមនេះបាន៖

 1. Designer ($ Negotiable)
 2. Strategy Planner ($ Negotiable)
 3. Videographer/Video Editor ($ Negotiable)
 4. Senior Tax Accountant ($500 – $800)
 5. Defect Supervisor ($800 – $1,000)
 6. Architecture Supervisor/Manager ($700 – $1,000)
 7. Operation Officer (Chinese Speaker) ($700 Up)
 8. Safety Engineer ($500 – $700)
 9. Client Service Officer ($500 Up)
 10. Service Manager ($500 – $900)
 11. Architects ($400 – $600)
 12. Phone Call Collector ($400 Up)
 13. Marketing Executive ($400 Up)
 14. Field Collector ($400 Up)
 15. Finance Analyst ($400 Up)
 16. Customer Relationship Management Coordinator ($400 Up)
 17. Project Sales Engineer ($350 – $600)
 18. Route Sales Executive ($350 – $600)
 19. IT Executive ($350 – $600)
 20. Service Engineer ($350 – $600)
 21. Digital Marketing Officer ($300 – $500)
 22. Marketing Officer ($300 – $500)
 23. MEP Designer ($300 – $500)
 24. Consulting Sales Engineer (Plan & Specification) ($300 – $600)
 25. Sales Representative ($250 Up)
 26. Cashier ($200 – $300)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។