ការងារ២៣តំណែងនៅតំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ បាវិត និងប៉ោយប៉ែត

ការងារបន្ទាន់ទាំង ២៣ តំណែងសម្រាប់ខែនេះនៅក្នុងរោងចក្រតំបន់សេដ្ធកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ បាវិត និង ប៉ោយប៉ែត ។ សម្រាប់អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៏ស្វែងរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារបន្ទាន់ៗខាងក្រោម៖

 1. Japanese Translator ($ Negotiable)
 2. Administration/Project Management Officer (Up to $1,000)
 3. Marketing Officer (Up to $1,000)
 4. Production Management Officer (Japanese Speaker) ($500 – $800)
 5. Quality Assurance Officer (Chinese Speaker) ($500 – $1,000)
 6. Production Engineer (Chinese Speaker) ($500 – $1,000)
 7. External Logistics Officer ($400 Up)
 8. Internal Logistics Officer ($400 Up)
 9. Production Control Officer ($400 Up)
 10. Production Management Officer (Japanese Speaker) ($400 – $450)
 11. General Affair Officer ($350 – $500)
 12. Purchasing Officer ($350 – $500)
 13. Team Leader ($350 – $500)
 14. Production Control Officer ($350 – $500)
 15. Production Engineer ($350 – $500)
 16. Facility & Safety Officer ($350 – $500)
 17. HR Manager ($500 – $800)
 18. Material/Stock Control Officer ($300 Up)
 19. QA/Production Line Management ($300 – $600)
 20. Japanese Translator ($300 – $600)
 21. Nurse/Production Officer ($350 – $500)
 22. Production Management Officer (Japanese Speaker) ($500 – $700)
 23. Custom Clearance Officer ($500 – $1,000)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។
ការងារផ្សេងទៀតសូមចូលទៅវេបសាយ Camup Job Center  ឬ តេលេក្រាមឆានែល​ Camup Job Center  ។