ការងារន្ទាន់១៥តំណែងសម្រាប់អ្នកចេះភាសាចិននិងជប៉ុន

ការងារបន្ទាន់ទាំង១៥សំរាប់អ្នកចេះភាសាចិននិងជប៉ុន ។ សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាចិននិងជប៉ុន ហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

Chinese Speaker

 1. General Manager (2,000-5,000$)
 2. China Desk Officer (1,000-2,000$)
 3. Female Sales (700-1,200$)
 4. Chinese Translator (600-800$)
 5. Chinese Translator (500-800$)
 6. Quality Control (500-700$)
 7. Import Customer Service Officer (500-800$)
 8. Chinese/Khmer Interpreter (400-600$)
 9. Inspection Order Management (400-600$)
 10. Chinese translator/Document Controller (400-600$)
 11. Chinese Translator (300-450$)
 12. Plastic Bag Making Machine Operator (300-1,500$)
 13. Operation Admin Officer (250-450$)

Japanese Speaker

 1. Branch Manager (1,000-1,500$)
 2. Sales (500-700$)

 

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។