ការងារន្ទាន់១៦តំណែង​​​ សម្រាប់អ្នកចេះភាសាជប៉ុនឬភាសាចិន

ការងារបន្ទាន់ទាំង១៦សំរាប់អ្នកចេះភាសាជប៉ុននិងចិន ។ សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាជប៉ុននិងចិនហើយកំពុងស្វែងរកការងារ ឬមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ កុំភ្លេចចូលមើលការងារខាងក្រោមនេះ ៖

Japanese Jobs

 1. School Director (Japanese N2) ($1,500 – $3,000)
 2. Branch Manager (Japanese N2) ($1,000 – $1,500)
 3. Call Center Operator (Japanese N2) ($800 – $1,000)
 4. Administrator (Japanese N2) ($500 – $800)
 5. Inspection Order Management ($400 – $600)
 6. Administrator (Japanese N3) ($350 – $450)

Chinese Jobs

 1. Chinese Translator ($600 – $800)
 2. Quality Control ($500 – $700)
 3. Chinese Translator ($500 – $800)
 4. Administrator/Receptionist ($500 – $600)
 5. Chinese Translator/Document Controller ($400 – $600)
 6. Chinese/Khmer Interpreter ($400 – $600)
 7. Inspection Order Management ($400 – $600)
 8. Shoe Sample Maker ($400 – $500)
 9. Plastic Bag Making Machine Operator ($300 – $1,500)
 10. Chinese Translator ($300 – $450)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។
សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center ។