២៦តំណែងផ្នែកលក់និងទីផ្សារ (Sales & Marketing)

ថ្ងៃនេះខេមអាប់ចង់បង្ហាញការងារ​ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់ ដែលកំពុងរើសបន្ទាន់ទាំង២៦តំណែង ។ បើអ្នកកំពុងរកការងារ ឬ​ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះ ការងារទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ អាចជាឳកាសរបស់អ្នក៖

 1. Head of Marketing and Communications​ ($1,500 – $3,000)
 2. Sales and Marketing Manager ($1,000 – $1,500)
 3. Sales Officer (Japanese N1) ($1,000 – $1,300)
 4. Channel Sales Manager ($1,000 – $1,200)
 5. Project Sales(CCTV) ($1,000 – $1,500)
 6. Digital Marketing Executive ($800 – $1,500)
 7. Marketing Manager ($800 – $1,200)
 8. Heavy Equipment Rental Marketing and Sales Executive ($700 – $1,200)
 9. Installment Manager (ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបង់រំលស់) (Up to $700)
 10. Monitor/Storage Distribution Sales ($600 – $1,000)
 11. Senior Sales Officer ($500 – $900)
 12. Sales Supervisor ($500 – $900)
 13. Sales Officer (Chinese Speaker) ($500 – $1,000)
 14. Marketing Executive ($500 – $650)
 15. Sales Supervisor ($420 up)
 16. Field Marketing Executive ($400 – $1,000)
 17. Sales & Marketing Officer ($400 – $600)
 18. Sales Representative ($400 – $600)
 19. Digital Marketing Officer ($400 -$600)
 20. Project Sales Officer (Chinese Speaker) ($400 – $600)
 21. Marketing Officer ($400 – $600)
 22. Sales Officer ($300 – $1,000)
 23. Sales Officer ($300 – $600)
 24. Product Promotion Officer ($300 – $350)
 25. Logistics Sales Officer ($300 – $500)
 26. Marketing Assistant ($300 – $450)
 27. Marketing Assistant ($220 – $400)
 28. Digital Marketing Officer ($350 – $700)
 29. Sales Manager ($Negotiable)

បើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារ តែមិនដឹងថាការងារណាសាកសមនឹងអ្នក ខាងខេមអាបអាចជួយបាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើប្រវិត្តរូប CV មកកាន់អ៊ីមែល mk@camupjob.com ខាងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើល ហើយទាក់ទងទៅភ្លាម បើសិនខាងខ្ញុំមើលឃើញមានការងារដែលសាកសម។